Säännöt

Sport Racing Team Finlandin palvelimella käytetään tällaista sääntökirjaa kuin SRT-Laki. Tämä tuli voimaan SRT:n palvelimelle 1.1.2017 ja sitä käytetään sääntökirjana SRT:n palvelimella ajettaville kilpailuille. Tältä sivulta löydätte koko sääntökirjan/lain.

Koska sääntökirja on niin laaja, tämä SRT-laki on jaettu erilaisiin lukuihin/osioihin. Niitä on yhteensä yhdeksän kappaletta.

Huomatkaa, että tätä sääntökirjaa/lakia ei käytetä niissä kilpailuissa, joissa on tarkoitus ajaa sellaisia kilpailuja, jotka ajettiin alunperin 2014-2016 (eli ennen tämän lain voimaantuloa).

Vaikka tämä sääntökirja/laki on erittäin pitkä, huomatkaa että useimmat/lähes kaikki näistä pykälistä ovat maalaisjärjellä tajuttavissa. Ne on vain merkitty tähän, jotta mahdollisissa protesti/valitustilanteissa voidaan vetoa aina johonkin pykälään tässä sääntökirjassa/laissa.

1. luku: Yleisiä säännöksiä

1 § – Soveltamisala

Tämä laki koskee Sport Racing Team Finlandin järjestämiä Live for Speed-pelissä ajettavia sarjoja ja kisoja.

Tätä lakia saa soveltaa muihin Live for Speed-pelin sarjoihin ja kisoihin.

2 § – Määritelmiä

Sport Racing Team Finland-lain säädännössä tarkoitetaan:

1) Sport Racing Team Finlandilla tiimiä, joka järjestää Live for Speed-pelissä ajettavia sarjoja ja kisoja;
2) Live for Speedilla peliä, jossa Sport Racing Team Finlandin järjestämät sarjat ja kisat järjestetään;
3) palvelimen käyttäjällä jokaista, joka on yhteydessä palvelimeen;
4) palvelimen ylläpitäjällä henkilöä, joka tarjoaa palvelinta käyttäjille tai sellaista henkilöä, joka vastaa palvelimen tai sen lisäosien päivittämisestä;
5) palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä käyttäjää, jolla on palvelimella yleensä valvojan oikeudet, mutta joka ei kuitenkaan tarjoa palvelinta käyttäjälle tai osallistu palvelimen tai sen lisäosien päivittämiseen;
6) kilpailulla palvelimella tapahtuvaa tapahtumaa, joka alkaa aikaisintaan ensimmäisen aika-ajosession alkaessa ja päättyy viimeistään viimeisen kisasession päätyttyä;
7) Autoslalom-radalla rataa, joka ei ole virallinen Live for Speed-pelin rata, mutta jolla pystyään kunnolla järjestämään kilpailuja;
8) aika-ajoilla sessiota kilpailussa, jossa kuljettajien tavoitteena on ajaa mahdollisimman nopea aika;
9) kisalla sessiota kilpailussa, jossa kuljettajien tavoitteena on ajaa kierroksina, minuutteina tai tunteina määritelty pituus ensimmäisenä loppuun;
10) ajoneuvolla maalla kulkevaa laitetta;
11) kuljettajalla jokaista sellaista palvelimen käyttäjää, joka on radalla;
12) varikkoalueella selvästi erotettua aluetta, jossa kuljettajat aloittavat aika-ajonsa ja suorittavat varikkopysähdyksiä ja jossa on, Autoslalom-ratoja lukuun ottamatta, normaalisti nopeusrajoitus voimassa;
13) turva-autolla olosuhteiden vuoksi palvelimen ylläpitäjän lähettämän erillisen ilmoituksen kautta tulevaa ajoneuvoa, jonka tarkoituksena on vähentää lisäonnettomuuksia hiljentämällä kuljettajien ajonopeutta olemalla heidän edessä;
14) ajoradalla ajoneuvoille tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa, varikkoaluetta lukuun ottamatta;
15) tiellä jokaista radan osaa, mukaan lukien ajorata ja varikkoalue;
16) pelastusajoneuvolla erikseen ajoradalle tulevaa ajoneuvoa, jonka tarkoituksena on auttaa teknisen vian, onnettomuuden tai ulosajon kohteeksi joutunut kuljettaja pois;
17) säädöillä Live for Speed-peliin tehdyssä varikossa tehtyjä asetuksia ajoneuvoon;
18) ajolinjalla Live for Speed-pelissä löytyvää päälle ja pois kytkettävää linjaa, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajia pärjäämään kyseisellä radalla ja ajoneuvolla;
19) varikkoalueen alkamiskaistalla erikseen merkittyä tietä, joka johtaa ajoradalta varikkoalueelle, mutta joka on ennen varikkoaluetta ja joka alkaa silloin, kun tien erikseen merkitty alue alkaa;
20) varikkoalueen päättymiskaistalla tietä, joka johtaa varikkoalueelta ajoradalle, mutta joka on ennen ajorataa ja varikkoalueen jälkeen ja joka päättyy silloin, kun tien erikseen merkitty alue päättyy;
21) mutkalla kaarretta tai vastaavaa sellaista, josta ajoneuvojen on tarkoitus kääntyä joko vasemmalle tai oikealle;
22) varikkosuoralla tietä varikkoalueella, jossa ei ole varikon lähtöpaikkoja eikä varikkoruutuja;
23) varikon lähtöpaikalla paikkaa, josta kuljettajat liittyvät radalle muulloin kuin kisan alkaessa;
24) varikkoruudulla erikseen merkittyä paikkaa, jossa kuljettajat voivat tehdä varikkopysähdyksen;
25) varikkopysähdyksellä varikkoruudussa tapahtuvaa toimenpidettä, jossa ajoneuvon vaurioita tai runkoa korjataan, polttoainemäärää lisätään, renkaita vaihdetaan, säätöjä päivitetään tai kuljettajaa vaihdetaan taikka pysähdysrangaistusta suoritetaan;
26) lähtöruudulla kuljettajille tarkoitettua ruutua kisan alkaessa;
27) keltaisella lipulla aluetta, jossa on tapahtunut onnettomuus tai vaaratilanne;
28) pysäyttämisellä ajoneuvon seisottamista sen ajan verran, että ajoneuvon moottori on käynnissä ilman toimenpiteitä;
29) pysäköimisellä sellaista ajoneuvon seisottamista, joka ei ole pysäyttäminen;
30) testaamiseen tarkoitetulla ajoneuvolla ajoneuvoa, joka on lähetetty palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön määräyksestä ajoradalle ja jota ei tosiasiallisesti käytetä kilpailussa;
31) tekoälykuljettajalla Live for Speed-peliin tehtyä automaattisesti ajavaa kuljettajaa;
32) säädetyllä äänimerkillä Live for Speed-peliin tehtyä komennon avulla päälle ja pois kytkettävää äänimerkkiä, jota voi toistaa sekä hidastempoisena, että nopeatempoisena;
33) sinisellä lipulla tilannetta, jossa kierroksella edellä oleva tai kierroksella ohittava on välittömästi kuljettajan takana;
34) kilpailun järjestäjällä henkilöä, joka järjestää kilpailun;
35) harjoituksella sessiota, joka tapahtuu kilpailun ulkopuolella;
36) lämmittelyllä kilpailussa tapahtuvaa sessiota, joka tapahtuu viimeisen aika-ajosession jälkeen ja ennen ensimmäistä kisasessiota;
37) valvojalla sellaista palvelimen käyttäjää, jonka tehtävänä on valvoa, että kilpailussa palvelimen käyttäjät noudattavat sääntöjä;
38) yhteyslistalla päälle ja pois kytkettävää listaa, jossa näkee listan kyseisen palvelimen tämän hetkisistä palvelimen käyttäjistä;
39) turnaustyyppisellä kilpailulla kilpailua, jossa on useampi vaihe ja joissa on useampi kisasessio ja jokaisesta vaiheesta etenee jatkoon aina tietty määrä kuljettajia;
40) sprinttityyppisellä kilpailulla kilpailua, jossa kuljettajien on tarkoitus ajaa mahdollisimman nopeasti pisteestä A pisteeseen B;
41) kilpailun perumisella toimenpidettä, jonka jälkeen kyseistä kilpailua ei saa enää käynnistää uudelleen tai ajaa myöhemmin;
42) pisterajalla kierros-, minuutti- tai tuntimäärää, jonka ylittämällä kuljettaja on oikeutettu saamaan kisasessiosta pisteitä;
43) kisan keskeyttämisellä toimenpidettä, jolloin kisaa ei saa ajaa, mutta jonka aikana kisa voidaan käynnistää uudelleen;
44) ajoneuvon nollaamisella ajoneuvon palauttamista aloitustilaan lukuun ottamatta polttoainemäärää;
45) ratavarsimainoksella radalle asetettua mainosta joka on kiinni seinässä, kyltissä tai vastaavassa;
46) ajoneuvomaalauksella kuljettajan ajoneuvoon tehtyä maalausta;
47) kypärämaalauksella kuljettajan kypärään tehtyä maalausta;
48) tekoälykilpailulla mitä tahansa kilpailua, jossa on ajamassa tekoälykuljettajia;
49) salasanasuojauksella palvelimen suojaamista siten, että palvelimen käyttäjien on tiedettävä joko palvelimen tai valvojan salasana päästäkseen palvelimelle;
50) kiihdytyskilpailulla kilpailua, jossa on tarkoitus ajaa yksi suora mahdollisimman nopeasti;
51) rajoituksella ajoneuvoihin laitettua vapaaehtoista imuilman rajoitusta tai vapaaehtoista lisäpainoa;
52) peesaamisella tilannetta, jossa kuljettaja saa lisää vauhtia edellä ajavasta kuljettajasta, jolloin ohittaminen voi helpottua;
53) viestittämisellä minkä tahansa viestin kirjoittamista palvelimella;
54) nimimerkillä nimeä, jolla palvelimen käyttäjä näkyy palvelimella;
55) sekuntikellolla laskuria, joka näyttää sen, että montako sekuntia kisasession alkamiseen tai päättymiseen on aikaa;
56) rata-ajoneuvoyhdistelmällä yhdistelmää radasta ja ajoneuvosta, jota käytetään muun muassa silloin kun vaaditaan radalle liittymistä varten tietty aika;
57) järjestelmäviestillä viestiä, joka näkyy viestiketjun kanssa samassa paikassa, mutta jonka lähettäjää ei näy;

3 § – Palvelimen käyttäjän yleiset velvollisuudet

Palvelimen käyttäjän on noudatettava palvelimella määritettyjä sääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Palvelimen käyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä muita palvelimen käyttäjiä.

4 § – Palvelimen, aika-ajon ja kilpailun ohjaus

Palvelimen käyttäjän on ensisijaisesti noudatettava palvelimen ylläpitäjän antamaa ohjetta palvelimella ja kilpailussa. Mikäli yhtään palvelimen ylläpitäjää ei ole paikalla, on hänen noudatettava palvelimen ylläpitäjän valtuuttamansa henkilön antamaa ohjetta, ellei jäljempänä tämän lain 3 luvussa ole toisin määrätty.

Autoslalom-radalla havaittua ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista säännöistä aika-ajossa tai kisassa. Autoslalom-radalla havaittua ohjetta ei tarvitse noudattaa, mikäli on ilmeistä, että sen noudattaminen olisi kilpailun turvallisuuden kannalta vaarallista.

5 § – Ajoneuvo ajoradan ulkopuolella

Ajoneuvoa ajoradan ulkopuolella kuljetettaessa ei tarvitse noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta. Kuljettajan tulee kuitenkin ottaa huomioon muut kuljettajat eikä hän saa tarpeettomasti estää tai häiritä heitä ajoradan ulkopuolella.

2. luku: Kuljettajien säännöt

6 § – Esteetön kulku kierroksella edellä oleville ja kierroksella ohittaville

Kierroksella edellä oleville kuljettajille ja kierroksella ohittaville, jotka ovat kohtuullisen lähellä kuljettajaa, on aika-ajon ja kisan aikana annetuista ohjeista riippumatta annettava esteetön kulku. Tällöin on tarvittaessa väistyttävä syrjään ja pysähdyttävä.

Edellä olevaa 1 momenttia ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli kierroksella ohittava keskeyttää aika-ajon tai kisan taikka menee varikkoalueelle. 1 momenttia ei tarvitse myöskään noudattaa mikäli väistäminen on olosuhteiden johdosta mahdotonta tai sen suorittaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa.

Tämä pykälä ei ole myöskään voimassa aika-ajon aikana siinä tapauksessa, jossa yhden tai useamman kierroksen jäljessä oleva kuljettaja on kuitenkin omalla aikakierroksella.

7 § – Esteetön kulku turva-autolle. Turva-auton ohittaminen

Turva-autolle, joka käyttää säädettyjä valomerkkejä on annettava esteetön kulku.

Turva-auton tullessa varikkoalueelta ajoradalle on kuljettajien noudatettava erityistä varovaisuutta ja mahdollisista apuvälineistä huolimatta tarkkailtava, onko turva-auto lähistöllä. Kuljettajan on tällöin käytettävä sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää turva-auton taakse.

Kun kuljettaja on turva-auton takana, hän ei saa lähteä ohittamaan sitä ennen kuin se siirtyy uudelleen varikkoalueelle, ellei kyseinen kuljettaja ole kierroksella ohitettu. Jos turva-auton saa ohittaa, se on tehtävä viivyttelemättä.

Kun turva-auto on radalla ja kuljettajat jonossa, kierroksella ohitettavat kuljettajat, jotka eivät ole kuitenkaan jo kierroksella ohitettuja eivät saa 6 §:stä ja 38 §:stä huolimatta päästää heidän takanaan olevia kierroksella ohittavia kuljettajia edelleen.

7 a § – Pelastusajoneuvon väistämisvelvollisuus ja ohittaminen

Pelastusajoneuvon, joka käyttää säädettyjä valo- ja äänimerkkejä on annettava muille kuljettajille esteetön kulku. Pelastusajoneuvon saa ohittaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen, vaikka se edellyttäisi poikkeamista säännöistä kilpailussa.

Pelastettavan ajoneuvon kuljettajan on noudatettava pelastusajoneuvon kuljettajan antamaa ohjetta kilpailussa.

8 § – Tien eri osien käyttö

Ajoneuvoa on aika-ajojen tai kisan aikana kuljetettava ajoradalla. Ajoneuvoa saa kuitenkin kuljettaa varikkoalueella, mikäli kuljettaja on menossa varikkoalueelle tai poistumassa varikkopysähdykseen liittyvän toimenpiteen, rangaistuksen suorittamisen taikka keskeytyksen tai uudelleenliittymisen vuoksi.

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa aika-ajojen ja kisan aikana muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

9 § – Ajoneuvon paikka ajoradalla

Ajoneuvoa on aika-ajojen tai kisan aikana ajoradalla kuljetettava muut kuljettajat ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä Live for Speedin kehittämien ajolinjojen mukaan kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Mikäli kyseisen radan kyseiselle ajoneuvolle ei ole kehitetty ajolinjaa, ajoneuvoa on kuljetettava ajolinjan sijaan niin lähellä radan oikeaa reunaa, ellei ajoradan sijainti muuta edellytä.

Milloin kuljettajan ajosuunnassa on varikkoalueen alkamiskaista tai päättymiskaista, hänen on kuljetettava ajoneuvoa sen verran etäällä siitä, ettei varikolle menevien tai varikolta poistuvien kuljettajien ajo tarpeettomasti häiriinny.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa varikkoalueen alkamiskaistalla ei saa ajaa tarpeettomasti. Varikkoalueen päättymiskaistalla ajaminen on kielletty, jollei kuljettaja ole poistumassa varikkoalueelta. Mikäli varikkoalueen päättymiskaista vie ajoradalla kohtuuttomasti tilaa, saa varikkoalueen päättymiskaistalla kuitenkin sen verran ajaa, mikä on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista. Kuljettaja ei saa ajaa aika-ajon tai kisan aikana kohtuullista matkaa pidempään vastakkaiseen ajosuuntaan.

Kuljettajan on aika-ajon tai kisan aikana pidettävä aina vähintään kaksi rengasta ajoradan puolella. Kuljettaja saa kuitenkin poiketa tästä säännöksestä, mikäli se on välttämätöntä olosuhteiden vuoksi tai jos kuljettaja tätä säännöstä rikottuaan hidastaa vauhtiaan merkittävästi ja pitää huolen, että ajoradan ulkopuolella ajaminen ei aiheuta pienintäkään vaaraa muille kuljettajille.

10 § – Ajoneuvojen välinen etäisyys

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälleajon vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään. Tämä säännös ei kuitenkaan koske pelastusajoneuvoa, joka on pelastamassa ajoneuvoa.

11 § – Ryhmittyminen

Jos radalla on mutka, jonka leveyden puolesta mahtuu useampi kuin yksi ajoneuvo samaan aikaan ajamaan, on ajokaista mutkaan tulemista varten valittava hyvissä ajoin.

Mikäli kuljettaja on kääntymässä varikkoalueen alkamiskaistalle varikkoalueelle menoa varten, hänen on ennen ryhmittymistä ilmoitettava aikeistaan joko vauhtia hidastamalla tai ilmaisemalla samalla tavalla, kuin mitä 32 §:ssä on mainittu.

12 § – Kääntyminen

Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan kulkeville.

Mutkassa on oikealle käännyttäessä ohjattava ajoneuvoa mahdollisimman lähellä oikeaa reunaa. Vasemmalle käännyttäessä on ohjattava ajoneuvoa mahdollisimman lähellä vasenta reunaa. Tästä säännöksestä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli mutkan sijainti, ajolinja tai olosuhteet edellyttävät muuta.

13 § – Väistämisvelvollisuus

Mutkaa lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti samaa mutkaa käyttävää sisäpuolella ajavaa ajoneuvoa, ellei nopeusero ajoneuvojen välillä ole merkittävän suuri.

Mikäli kuljettaja liittyy takaisin ajoradalle varikkoalueen päättymiskaistan jälkeen, hän on liittyessään väistämisvelvollinen, ellei väistettävä kuljettaja ole jo valmiiksi kierroksella ohitettu varikkoalueelta tulevan toimesta.

Kuljettaja on väistämisvelvollinen kaikkia muita paitsi pelastusajoneuvoa ja jäljempänä 4 momentissa ja 36 §:ssä mainittuja kuljettajia kohtaan, mikäli hänen ajoneuvonsa on vaurioitunut pahoin, mutta sillä voidaan mennä varikkoalueelle sen kyseisen ajoneuvon korjaamisen vuoksi. Tällöin kuljettajan on viipymättä ajettava varikolle korjaamaan ajoneuvonsa. Kuljettajaan sovelletaan väistämisvelvollisuuden osalta tätä momenttia myös silloin, kun hän ajaa 9 §:n mukaisesti kohtuullisen matkan verran vastakkaiseen ajosuuntaan.

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä kaikkia muita, jos hän on liittymässä ajoradalle tai varikkosuoralle varikon lähtöpaikalta, varikkoruudulta, pysäköintipaikalta, lähtöruudulta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä taikka hiekalta, nurmikolta tai muulta vastaavalta alueelta.

14 § – Väistämisen osoittaminen. Ajo radalle

Kuljettajan, joka tämän lain pykälien tai kilpailun sääntöjen mukaan on väistämisvelvollinen, on hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä selvästi osoitettava, että hän aikoo noudattaa velvollisuuttaan. Hän saa jatkaa matkaa vain, jos hän muiden ajoneuvojen sijainti, etäisyys ja nopeus huomioon ottaen ei aiheuta vaaraa eikä estettä.

Liittyessään ajoradalle tai varikkosuoralle kuljettajan on sovitettava ajotapansa niin, ettei kyseisellä tiellä muiden kuljettajien ajaminen häiriinny, jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään kyseiselle tielle.

15 § – Ohittaminen

Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. Milloin edellä kulkeva kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, se on kuitenkin ohitettava oikealta.

Oikealta saa ohittaa, jos edellä olevan kuljettajan oikealla puolella on riittävästi leveyssuunnassa ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla.

Mikäli kuljettaja on kierroksella ohitettu, saa hän turva-autoa ohitettaessa menetellä olosuhteisiin nähden sopivimmalla tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

Pelastustehtävissä olevaa, sellaiseen tehtävään menevää tai sellaisesta tehtävästä poistuvaa pelastusajoneuvoa ohitettaessa saa menetellä olosuhteisiin nähden sopivimmalla tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

16 § – Ohituskiellot

Ohittavan ajoneuvon kuljettajan on tarkoin varmistauduttava, ettei ohitus aiheuta vaaraa.

Ohitus on kielletty:
1) jollei ohitukseen käytettävä ajokaista ole riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohitukseen;
2) jollei ohittaja ohituksen jälkeen vaaratta ja muita kuljettajia oleellisesti häiritsemättä voi palata jonoon;
3) takaa tulevan ajoneuvon kuljettajan aloitettua ohituksen;
4) keltaisten lippujen alueella; sekä
5) varikkoalueella ja varikkoalueen alkamiskaistalla sekä päättymiskaistalla.

Ohituskielto varikkoalueella ei koske tilannetta, jossa ohitettava on ryhmittymässä tai kääntymässä varikkoruutua kohti, pysähtynyt sellaiseen taikka poistumassa sellaiselta.

17 § – Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet

Ohittajan on pidettävä turvallinen väli ohitettavan ajoneuvoon.

Ohitettavan on, havaittuaan ohituksen, pysyteltävä niin etäällä kuin se muut kuljettajat ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista, eikä hän saa yrittää nopeutta tarpeettomasti lisäämällä estää tai vaikeuttaa ohituksen suorittamista.

Kun ohittaja lähestyy ohitettavaa ja valmistautuu ohittamaan ohitettavan kuljettajan, ohitettava kuljettaja ei saa vaihtaa ajokaistaansa aika-ajon tai kisan aikana kuin kahdesti samalla suoralla.

18 § – Ajoneuvon peruuttaminen ja kääntäminen tiellä

Ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä.

19 § – Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa vain, milloin se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä.

20 § – Tien antaminen varikkosuoralla ajavalle kuljettajalle

Jos pysähtynyt tai pysäköinyt kuljettaja varikkoalueella, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 80 km/h, aikoo lähteä liikkeelle ja liittyä varikkosuoralle, on hänen päästettävä varikkosuoralla ajava kuljettaja edelleen, ellei ole ilmeistä, että kyseinen kuljettaja ajaa tarpeettoman hitaasti tai on itse menemässä varikkoruutuun.

21 § – Tilannenopeus

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin turvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella ajoneuvon kunto, näkyvyys sekä olosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan ja varikkoalueen näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

22 § – Muita kuljettajia estävän tai haittaavan ajon kielto

Muita kuljettajia ei saa aika-ajon tai kisan aikana estää tai haitata ajamalla aiheettoman hitaasti tai tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla.

22 a § – Viestintälaitteiden käyttö kisan aikana

Kuljettaja ei saa kisan aikana käyttää muita laitteita siten, että laitteen käyttö johtaisi vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen. Tästä huolimatta, kuljettajat saavat vapaasti muissa sessioissa käyttää laitteita.

23 § – Nopeusrajoitukset

Varikkoalueella voidaan antaa määräyksiä nopeusrajoituksesta koko varikkoalueella tai tietyssä osassa varikkoaluetta. Muualla koko kilpailun ajan koskevia määräyksiä nopeusrajoituksista voidaan antaa ainoastaan Autoslalom-radoilla. Autoslalom-ratojen nopeusrajoituksista päättävät kilpailun järjestäjä sekä Autoslalom-radan tekijä yhdessä kilpailuittain.

Kaikkien ratojen ajoradoilla voidaan antaa määräyksiä nopeusrajoituksista kisan tietyillä kierroksilla. Tällöin vähintään kaksi päivää ennen kilpailun alkua on täytynyt tulla nopeusrajoituksesta tietoa.

Palvelimen ylläpitäjän, palvelimen ylläpitäjän valtuuttamansa henkilön, pelastusajoneuvon sekä testaamiseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettaja saa ylittää tässä pykälässä tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden, jos tehtävän kiireellisyys sitä välttämättä edellyttää.

24 § – Pysäyttäminen ja pysäköinti

Ajoneuvoa ei saa aika-ajon tai kisan aikana pysäyttää eikä pysäköidä tarpeettomasti. Mikäli pysäyttäminen tai pysäköiminen on tarpeellista, ajoneuvon kuljettajan tulee pysäyttää tai pysäköidä se tien suuntaisesti tien vasemmalle tai oikealle puolelle riippuen siitä kummalle puolelle pysäyttäminen tai pysäköiminen on turvallisempaa.

Mikäli kuljettaja joutuu pysäköimään kisan aikana pidemmäksi aikaa kuin mitä on välttämätöntä, hänen täytyy pysäköimisen sijaan poistua radalta kokonaan.

Kuljettajan on varikkopysähdystä tai pysähdysrangaistusta suorittaessaan viipymättä poistuttava varikkoruudulta kun varikkopysähdys tai pysähdysrangaistus on suoritettu.

25 § – Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai tarpeetonta häiriötä muille kuljettajille.

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:
1) mutkassa sekä viiden metrin matkalla ennen sitä;
2) keskellä ajorataa tai varikkoaluetta;
3) siten, että varikkoruutu peittyy, mutta kuljettaja ei kuitenkaan tee varikkopysähdystä, ellei ole ilmeistä, että kyseessä on vahinko ja kyseinen kuljettaja korjaa erheensä viipymättä;
4) siten, että varikon lähtöpaikalta poistuminen estyy, ellei kyseinen kuljettaja tee varikkopysähdystä;
5) varikkoalueen alkamis- ja päättymiskaistalla;
6) mäenharjalla siten, että kuljettaja peittää pysäyttämisellään tai pysäköinnillään näkyvyyden merkittäviltä osin; sekä
7) siten, että Autoslalom-radan esineet eivät pysty palautumaan siihen kohtaan, mihin kuljettaja on pysäyttänyt tai pysäköinyt.

26 § – Erityiset pysäköintikiellot

Pysäköinti on kielletty:
1) ajoradalle johtavan tien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvojen kulku radalle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;
2) aika-ajon tai kisan aikana ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn ajoneuvon rinnalla;
3) siten, että alun perin oikein pysäytetty tai pysäköity ajoneuvo ei pääse jatkamaan matkaansa;
4) aika-ajon tai kilpailun aikana varikkoruudulle tai varikon lähtöpaikalle; sekä
5) siten, että turva-auton tai pelastusajoneuvon tehtävä tarpeettomasti vaikeutuu.

Tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä aika-ajossa tai kisassa.

27 § – Ajoneuvon pysäyttämiseen liittyvät toimet

Kun ajoneuvo on pysäytetty tai pysäköity, kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ajoneuvo voi lähteä itsestään liikkeelle.

Jos kuljettaja on joutunut teknisen vian, onnettomuuden tai muun kaltaisen ennalta arvaamattoman syyn vuoksi pysäyttämään tai pysäköimään, hänen on varmistettava se, että muut kuljettajat tietävät, että hänelle on käynyt tällainen pakottava tilanne.

28 § – Varovaisuusvelvollisuus muita kuljettajaluokkia kohtaan

Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan toisen ajoneuvoluokan kuljettajalle annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä.

Kuljettajan on erityisesti varottava lähestyessään onnettomuuteen joutuneita kuljettajia, Live for Speed-pelin ensikertalaisia, tekoälykuljettajia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti radalla.

29 § – Kuljettajan säännöt mutkassa

Mutkaa lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen mutkaa. Kuljettajan on annettava esteetön kulku kuljettajalle, joka on mutkassa tai pääsemässä sille.

Jos ohitettava ajoneuvo on kisan aikana pysähtynyt mutkan eteen tai peittää näkyvyyden mutkaan, sitä ei saa ohittaa hiljentämättä vauhtia, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää riittävästi tilaa tai samalla on käynnissä ohitustilanne ohittajan ja jonkun toisen kuljettajan kanssa.

30 § – Varikkoalueella ajaminen ja pysäköinti

Ajonopeus varikkoalueella on sovitettava tilanteen mukaiseksi eikä se saa ylittää 80 km/h. Mikäli jollain radalla on säädetty alhaisempi nopeusrajoitus varikkoalueelle, kuljettajan ajonopeus ei saa ylittää sitä säädettyä nopeusrajoitusta. Tämä säädös ei ole kuitenkaan voimassa Autoslalom-radalla, ellei kilpailun järjestäjän ja Autoslalom-radan tekijän toimesta ole päätetty asettaa nopeusrajoitus.

Varikkoalueella ajoneuvon kuljettajan on annettava varikkosuoralla ajaville esteetön kulku, jollei 20 §:ssä toisin mainita.

Edellä 1 ja 2 momenteissa mainitut säädökset ovat voimassa ainoastaan kisan aikana.

Pysäyttäminen ja pysäköinti varikkoalueella on sallittu, ellei 25–26 §:ssä ole toisin mainittu.

30 a § – Varikon alkamiskaistalla ajaminen

Varikon alkamiskaistalla ei saa peruuttaa eikä kääntää tulosuuntaan. Ajoneuvon saa kisan aikana pysäyttää ja pysäköidä vain hätätilanteessa, jolloin on pyrittävä käyttämään tähän tarkoitukseen soveltuvia alueita.

Kuljettajan on suotavaa kytkeä ajoneuvonsa nopeusrajoitin päälle ennen varikkoalueelle siirtymistä, mikäli sellainen ajoneuvosta löytyy. Jos ajoneuvossa ei ole nopeusrajoitinta, kuljettajan on sovitettava ajonopeutensa siten, ettei se ylitä varikkoalueella asetettua nopeusrajoitusta, kun kuljettaja ajaa varikkoalueelle.

30 b § – Varikon päättymiskaistalla ajaminen

Varikon päättymiskaistalla on soveltuvin osin noudatettava varikon alkamiskaistalla ajamisesta koskevia säännöksiä.

Kuljettajan on ajaessaan varikon päättymiskaistalla huomioitava, että hän pysyy tiehen erikseen merkityn alueen sisäpuolella niin kauan, kunnes tiehen erikseen merkitty alue päättyy.

Kuljettaja ei saa poistua varikon päättymiskaistalta ajoradalle, mikäli kuljettajan takana on jo vähintään kierroksella hänet ohittanut kuljettaja, joka on alle kolmen sekunnin päässä varikon päättymiskaistalta poistuvasta kuljettajasta. Tässä tapauksessa kuljettajan pitää noudattaa 14 §:ään liittyviä säännöksiä ja tarvittaessa pysäyttää ajoneuvonsa ennen ajorataa.

Varikon päättymiskaistalla ei tarvitse noudattaa 30 a §:n 2 momentissa mainittuja säännöksiä.

31 § – Ääni- ja valomerkit

Milloin vaaran tai vahingon välttämiseksi on tarpeen, kuljettajan on annettava ääni- tai valomerkki taikka jarruvaloa käyttämällä tai muulla tavalla kiinnitettävä muiden kuljettajien huomiota. Muutoin äänimerkin saa antaa vain varikon alkamiskaistan ja päättymiskaistan välisen alueen ulkopuolella ohitettaessa.

Äänimerkki ei saa olla pitempi kuin on välttämätöntä. Valomerkki on annettava ajovaloja vilkuttamalla.

32 § – Suuntamerkki

Ajoneuvon kuljettajan, joka aikoo lähteä liikkeelle ajoradan reunasta, varikkoruudusta, kääntyä risteyksessä tai tiellä taikka vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa, on tehtävä ilmeiseksi se, että muut palvelimen käyttäjät ymmärtävät kuljettajan siirtyvän sivusuunnassa. Kuljettaja voi tällöin käyttää jäljempänä mainitun 2 momentin mukaisesti suuntamerkkiä.

Jos suuntamerkki annetaan, se on annettava hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä, ja sen on oltava hyvin näkyvä ja ymmärrettävä. Merkinanto ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistua siitä, ettei aiottu toimenpide aiheuta vaaraa tai tarpeetonta estettä.

33 § – Valojen käyttö ajettaessa

Ajoneuvossa saa ajon aikana käyttää ajovaloja tai huomiovaloja.

Kuljettaja saa käyttää ajon aikana kaukovaloja. Kaukovalojen toistuva hetkittäinen käyttö on kielletty. Kaukovalojen käyttö on myös kielletty, mikäli se häiritsee tarpeettomasti muita kuljettajia.

Turva-auton ja pelastusajoneuvon kuljettajan on käytettävä suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jolloin kaikki suuntavalot vilkkuvat samanaikaisesti tai vuorotellen edessä ja takana aina tehtävänsä aikana, ellei tämä kuljettaja- tai ajoneuvotyypistä johtuen ole mahdollista.

Muun kuin 3 momentissa mainittujen ajoneuvojen kuljettaja saa käyttää hätävilkkukytkentää ainoastaan silloin, jos heidän ajoneuvo on vaurioitunut sen verran pahasti, että hänen on viipymättä mentävä varikolle tai mitä 34 §:n 2 momentissa mainitaan.

34 § – Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa

Tielle pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa ei saa käyttää ajovaloja tai peruutusvaloja, mikäli käytetään 33 §:n 3 momentissa mainittua suuntavalojen hätävilkkukytkentää.

Suuntavalojen hätävilkkukytkentää saa käyttää pysäyttämisen tai pysäköimisen yhteydessä vain, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.

35 § – Säädetty äänimerkki pelastusajoneuvossa

Pelastusajoneuvon on käytettävä tehtävänsä aikana säädettyä äänimerkkiä, joka on tehty Live for Speed-peliin. Tällöin kilpailun järjestäjän on huolehdittava, että pelastusajoneuvon kuljettaja pystyy käyttämään tätä säädettyä äänimerkkiä.

Pelastusajoneuvon kuljettajan on käytettävä hidastempoista äänimerkkiä vähemmän kiireellisemmässä tehtävässä ja nopeatempoista äänimerkkiä enemmän kiireellisemmässä tehtävässä.

36 § – Ajoradan ylittäminen

Mikäli kuljettaja ajovirheen, onnettomuuden taikka muun vastaavan syyn vuoksi joutui varikkoalueen sijaan varikkoalueen vastapäätä olevalle puolelle, saa kuljettaja ylittää ajoradan päästäkseen varikkoalueelle eikä hänen tarvitse noudattaa 9 §:n ja 11 §:n momentteihin liittyviä säännöksiä.

Huolimatta 1 momentin säännöksistä, kuljettaja on väistämisvelvollinen kaikkia muita kuljettajia kohtaan ja hänen on noudatettava erityistä varovaisuutta ylittäessään ajorataa. Ajoradan ylittämisessä sovelletaan 13 §:n 4 momentissa mainittua tilannetta.

37 § – Keltaisten lippujen alueella ajaminen

Kuljettajan on huomattuaan keltaiset liput noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää turvalliseen paikkaan.

Keltaisten lippujen alueella on ohittaminen kielletty, jollei 6-7 a §:stä, 13 §:stä tai 36 §:stä muuta johdu.

38 § – Sinisten lippujen alueella ajaminen

Kuljettajan on huomattuaan siniset liput noudatettava samoja säännöksiä mitä 6 §:n momenteissa mainitaan.

39 § – Poikkeussäännökset

Kuljettaja joka ohittaa kierroksella saa ohitustilanteen aikana 8-12 ja 29 §:n säännösten estämättä kuljettaa ajoneuvoa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. Vaikka kierroksella ohitettavan on annettava esteetön kulku kierroksella ohittavalle, on kyseinen kierroksella ohittava kuitenkin väistämisvelvollinen turva-autoa kohtaan.

Pelastusajoneuvon sekä testaamiseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettaja saa, mikäli tehtävän kiireellisyys sitä välttämättä edellyttää, poiketa tarpeellista varovaisuutta noudattaen niistä säännöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä. Hänellä on kuitenkin väistämisvelvollisuus kaikkia muita paitsi 13 §:n 4 momentissa ja 36 §:n mainittuja ajoneuvoja kohtaan.

2 momentissa mainitun tehtävän sekä palvelimen ylläpitäjän ja hänen valtuuttamansa henkilön ajoneuvon kuljettaja saa tämän lain 24–26 §:n säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei muita kuljettajia ilmeisesti vaaranneta.

Palvelimen ylläpitäjällä ja hänen valtuuttamallansa henkilöllä on erityistä varovaisuutta noudattaen sama oikeus kuin pelastusajoneuvon sekä testaamiseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalla poiketa tämän lain säännöksistä.

39 a § – Poikkeussäännökset eri radoilla

Ympyrän, ovaalin tai vastaavan muotoisella radalla kuljettajat saavat tämän lain 15-17 §:n säännösten estämättä kuljettaa ajoneuvojaan tarpeellista varovaisuutta noudattaen. Myös 6 §:n estämättä, kierroksella ohitettu kuljettaja saa 57 §:n mukaisesti peesata kierroksella ohitettavien ja kierroksella edellä olevien kanssa erityistä varovaisuutta noudattaen.

Kiihdytyskilpailuihin tarkoitetuilla radoilla kuljettajat saavat poiketa tämän luvun kaikista pykälistä edellyttäen, ettei muita kuljettajia estetä tai tarpeettomasti häiritä.

Autoslalom-radoilla kuljettajat saavat poiketa mistä tahansa tämän luvun pykälästä tarpeellista varovaisuutta noudattaen, mikäli radalta löytyy 4 §:n 2 momentin mukainen ohje joka edellyttää kyseisestä pykälästä poikkeamista.

3. luku: Kilpailuja koskevat määräykset

40 § – Kilpailun järjestäminen

Kilpailun saa järjestää yksi tai useampi henkilö. Kilpailun järjestäjällä on kilpailun aikana samat oikeudet kuin palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä, ellei tämän lain 6 luvussa ole toisin mainittu.

Kilpailun järjestäjän täytyy varmistaa se, että kilpailun aikataulu, käytettävä rata ja ajoneuvo sekä muut mahdolliset lisätiedot saavuttavat muut kuljettajat viimeistään siinä vaiheessa, kun aika-ajot käynnistyvät.

Jos kilpailu järjestetään, se pitää järjestää niin, että ensiksi ajetaan harjoitussessiot, sitten aika-ajosessiot, sen jälkeen lämmittelysessio ja lopuksi kisasessiot. Tätä järjestystä ei kilpailun järjestäjä voi muuttaa.

Kilpailun järjestäjä ei saa järjestää kilpailua, joka on merkittävästi ristiriidassa tämän lain kanssa tai joka rikkoo Live for Speedin käyttöehtoja.

41 § – Kilpailun valvojat

Kilpailun järjestäjä voi halutessaan lisätä kilpailuun valvojia. Valvojalta edellytetään kuitenkin tehtävään suostumuksen lisäksi riittävä perehdytys valvojille tarkoitettuihin työkaluihin ja komentoihin.

Kilpailun valvojalla on oltava palvelimen yhteyslistalla oman nimensä kohdalla valvojaa osoittava tausta tai selvästi erottuva nimi muista palvelimen käyttäjistä. Mikäli kilpailussa on useampi valvoja, on heidän käytettävä samankaltaista nimeä, joka selvästi eroaa kuljettajien nimistä.

Mikäli valvoja suostuu tehtävään, hänellä ei ole oikeutta itse ajaa aika-ajoissa eikä kisassa. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus ajaa itse aika-ajoissa ja kisassa. Valvoja ei saa antaa sellaista ohjetta, joka olisi kilpailun järjestäjän, palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön ohjeen kanssa ristiriidassa taikka joka olisi lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen.

Jos valvoja saa ohjeen kilpailun järjestäjältä, joka on ristiriidassa palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön antaman ohjeen kanssa, valvojan on noudatettava palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön antamaa ohjetta, ellei ole ilmeistä, että palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön antama ohjeistus on lainvastainen tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen. Mikäli sekä kilpailun järjestäjän, että palvelimen ylläpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön antama ohje on lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen, valvojan täytyy noudattaa ohjeita tämän lain pykälien mukaan.

42 § – Kilpailuja koskevat erityismääräykset

Mikäli aika-ajot ja kisa käynnistetään samana päivänä, kilpailun pituus saa olla enintään 60 tuntia. Kilpailun pituutta saadaan kuitenkin pidentää enintään 12 tunnilla, mikäli aika-ajot ja kisa käynnistetään eri päivinä. Tämä rajoitus ei ole kuitenkaan voimassa turnaustyyppisissä eikä sprinttityyppisissä kilpailuissa.

Mikäli kilpailu kestää vähintään kahdeksan tuntia, on palvelin ennen kilpailun alkua suojattava salasanalla. Jos kilpailun järjestäjä haluaa valvojia kilpailuun ja kilpailu kestää vähintään kuusi tuntia tai kuljettajia radalla on vähintään 12, on palvelimella oltava koko kilpailun aikana vähintään yksi valvoja taikka palvelimen ylläpitäjä tai hänen valtuuttama henkilö.

Jos kilpailun järjestäjä haluaa valvojia kilpailuun, on valvojien taikka palvelimen ylläpitäjien tai heidän valtuuttamien henkilöiden määrää on lisättävä vähintään yhdellä jokaista kahta lisätuntia tai jokaista neljää lisäkuljettajaa kohtaan. Kaikkien valvojien ei kuitenkaan tarvitse olla samaan aikaan palvelimella. Valvojia saa olla sen verran palvelimella, että koko ajan vähintään kolme palvelimen käyttäjää voi tulla palvelimelle.

Kilpailun pituutta aletaan laskea siitä hetkestä, kun ensimmäinen aika-ajosessio on alkanut. Pituus jatkuu keskeyttämättömänä siihen asti, kunnes viimeinen kisasessio on päättynyt ja jokainen kuljettaja on päässyt maaliin.

Kilpailun järjestäjällä on velvollisuus mainita sessioiden alkamisajankohdat sekä päättymisajankohdat ennen kyseisen kilpailun ensimmäisen session alkua. Mikäli kilpailun järjestäjä ei ole maininnut alkamisajankohtia tai päättymisajankohtia, on palvelimen ylläpitäjällä oikeus perua kilpailu tai siirtää kilpailun ajankohtaa myöhemmäksi.

42 a § – Harjoituksia koskevat erityismääräykset

Kilpailun järjestäjä voi asettaa harjoitussessioita palvelimelle. Harjoitussessioiden pituutta ei ole rajoitettu, mutta kilpailun järjestäjän on päätettävä harjoitussessio viimeistään silloin, kun kilpailuun määritellyt aika-ajot alkavat.

Harjoitussessioissa kuljettajat saavat poiketa tämän lain 2 luvun muista kuin väistämisvelvollisuudesta ja ohittamisesta koskevista säännöksistä. Harjoitussessioissa ei ole käytössä turva-autoa tai pelastusajoneuvoa, palvelimen ei tarvitse olla salasanasuojattu eikä valvojia edellytetä olevan palvelimella missään harjoitussessiossa.

42 b § – Aika-ajoja koskevat erityismääräykset

Kilpailun järjestäjä voi määrätä aika-ajosessioiden määrän kilpailua varten. Yhden aika-ajosession pituus saa olla enintään neljä tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää siihen asti, kunnes jokainen kuljettaja on saanut ajettua sen kierroksen, jonka välissä aika-ajosessio päättyi loppuun.

Aika-ajosessioiden määrää ei ole rajoitettu, mutta kilpailun järjestäjän on huolehdittava, ettei kilpailun pituus aika-ajosessioiden vuoksi ylitä 42 §:n 1 momentissa mainittua aikarajaa.

Mikäli kilpailuun on määrätty aika-ajosession alkamisaika, on kilpailun järjestäjän tai valvojan oltava palvelimella vähintään viisi minuuttia ennen kyseisen session alkamisajankohtaa. Mikäli ketään ei ole siihen mennessä tullut paikalle, kyseinen aika-ajosessio voidaan käynnistää myöhemminkin, mutta tällöin kyseisen aika-ajosession kestoa täytyy lyhentää sen verran, että se tulee päättymään sinä kellonaikana, mitä kilpailun aikataulussa on mainittu.

Sprinttityyppisessä kilpailussa kilpailun järjestäjän on huolehdittava ennen ensimmäisen aika-ajosession alkua, että hän tyhjentää jo ajetut ajat radalla tuloslistasta.

Aika-ajosessioiden aikana kuljettajien on noudatettava tämän lain 2 luvun kaikkia pykäliä, paitsi niitä joissa on erikseen mainittu, että kyseinen pykälä on voimassa ainoastaan kisan aikana.

Kaikkien aika-ajojen sessioiden aikana palvelimella täytyy olla vähintään yksi palvelimen ylläpitäjä, hänen valtuuttama henkilö, kilpailun järjestäjä tai valvoja paikalla.

Pelastusajoneuvo saa olla aika-ajojen aikana käytettävissä, mikäli kilpailun järjestäjä on sallinut sen. Turva-auton käyttäminen aika-ajojen aikana on kielletty.

Aika-ajoissa tapahtuneisiin rikkeisiin voidaan suhtautua sen mukaan, kuinka pitkä kyseinen aika-ajosessio on ja kuinka monta minuuttia sitä kyseistä sessiota on jäljellä.

Kilpailun järjestäjä voi asettaa määräyksiä sen mukaan, että kuinka monta kuljettajaa saa kerrallaan olla aika-ajojen aikana radalla ja kuinka monta kierrosta kukin kuljettaja saa ajaa aika-ajojen aikana.

42 c § – Lämmittelyjä koskevat erityismääräykset

Mikäli lämmittelysessio tapahtuu radalla, on lämmittelysessiossa soveltuvin osin noudatettava harjoitussessioissa koskevia säännöksiä.

Jos lämmittelysessio täytyy käydä läpi palvelimen aulassa, on lämmittelysessiossa kuljettajien noudatettava kilpailun järjestäjän, palvelimen ylläpitäjän, hänen valtuuttamansa henkilön tai valvojan ohjeita, ellei 41 §:n 3 ja 4 momenteissa toisin mainita.

Lämmittelysessioita saa olla kilpailun aikana vain yksi jonka pituus täytyy olla vähintään 10 minuuttia ja enintään:
1) kaksi tuntia, mikäli sekä aika-ajot, että kisa käynnistetään samana päivänä; tai
2) sen verran, että aika-ajot sekä kisa ehditään ajaa ilman, että 42 §:n 1 momentissa mainittu aikaraja täyttyy, mikäli aika-ajot ja kisa käynnistetään eri päivinä.

Mikäli sekä aika-ajot, että kisa käynnistetään samana päivänä, palvelimella täytyy olla koko lämmittelysession ajan 42 §:n 2 ja 3 momenttien mukainen määrä palvelimen ylläpitäjiä, heidän valtuuttamiaan henkilöitä, kilpailun järjestäjiä tai valvojia.

Jos aika-ajot ja kisa ajetaan eri päivänä, palvelimella täytyy olla viimeistään 15 minuuttia ennen lämmittelysession päättymistä tai kisan alkamista 42 §:n 2 ja 3 momenttien mukainen määrä palvelimen ylläpitäjiä, heidän valtuuttamiaan henkilöitä,
kilpailun järjestäjiä tai valvojia.

Turnaustyyppisessä kilpailussa kilpailun järjestäjän on luotava kilpailukaavio viimeistään tässä vaiheessa.

42 d § – Kisaa koskevat erityismääräykset

Kilpailun järjestäjä voi määrätä kisasessioiden määrän kilpailussa. Yhden kisasession kesto saa olla enintään 48 tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää siihen asti, kunnes kisasession voittaja on päässyt maaliin ja jokainen kuljettaja hänen jälkeensä on selvinnyt maaliin.

Kisasessioiden määrää ei ole rajoitettu, mutta kilpailun järjestäjän on huolehdittava, ettei kilpailun pituus kisasessioiden vuoksi ylitä 42 §:n 1 momentissa mainittua aikarajaa.

Jokaisen kisasession aikana täytyy palvelimella koko kisasession ajan olla 42 §:n 2 ja 3 momenttien mukainen määrä palvelimen ylläpitäjiä, heidän valtuuttamiaan henkilöitä, kilpailun järjestäjiä tai valvojia.

Kisasessioiden aikana kuljettajien on noudatettava tämän lain 2 luvun kaikkia pykäliä.

Pelastusajoneuvo sekä turva-auto ovat käytettävissä, mikäli kilpailun järjestäjä on ne sallinut.

Kisasessioiden aikana tapahtuneisiin rikkeisiin voidaan suhtautua sen mukaan, kuinka pitkä kyseinen kisasessio on ja kuinka monta minuuttia tai kierrosta sitä kyseistä kisasessiota on jäljellä.

43 § – Kilpailun peruminen

Mikäli kisasession alkaessa kuljettajamäärä on korkeintaan kolme, on koko kilpailu välittömästi peruutettava. Peruutetusta kilpailusta ei jaeta pisteitä lukuun ottamatta mahdollisista pisteistä muista sessioista.

Edellä mainittu 1 momentti ei ole kuitenkaan voimassa silloin, kun kyseessä on turnaustyyppinen kilpailu tai sprinttityyppinen kilpailu.

Kilpailu on myös peruutettava, mikäli ennen kisasessiossa mainittua pisterajaa kisasession keskeyttää vähintään 80 prosenttia kuljettajista. Tällöin kilpailun tulokset lasketaan niin, että katsomme mikä oli kisasessiossa tilanne kaksi kierrosta ennen keskeytystä. Tästä huolimatta, kilpailusta jaetaan normaalisti pisteet.

Mikäli kilpailu perutaan, kilpailun järjestäjän on viipymättä ilmoitettava siitä kilpailuun osallistuneille sekä palvelimen ylläpitäjälle.

43 a § – Kisan keskeyttäminen

Mikäli olosuhteet edellyttävät sitä onnettomuuden tai vastaavan syyn vuoksi, kisa voidaan keskeyttää kilpailun järjestäjän tai, jos kilpailun järjestäjä ajaa itse kisassa, valvojien yhteispäätöksen toimesta.

Ilmoitus kisan keskeyttämisestä pitää tehdä viipymättä keskeyttämiseen johtaneen tapahtuman jälkeen.

Mikäli kisa keskeytetään kokonaan eikä sitä 43 b §:n mukaisesti käynnistetä uudelleen, on kilpailusta jaettava täydet pisteet, mikäli alkuperäinen pisteraja ehdittiin ajaa. Jos kisasta ajettiin vähintään sen prosenttimäärän verran, että sen jälkeen kuljettaja ei uudelleenliityttyään voi enää kohtuullisella suorituksella saavuttaa pisterajaa ja enintään alkuperäiseen pisterajaan oikeuttava prosenttimäärä, on kilpailusta jaettava puolikkaat pisteet.

Pisteet jaetaan kuitenkin normaalisti riippumatta ajetusta matkasta, mikäli keskeytyksen syynä on 43 §:n 3 momentissa mainittu tilanne.

Kilpailun järjestäjä voi kilpailuittain muokata näitä pisteiden jakamista koskevia rajoja.

43 b § – Kisan uudelleenkäynnistäminen keskeytyksen jälkeen

Kisaa ei saa käynnistää uudelleen, mikäli kisasta ehdittiin ajaa pisterajaan oikeuttava prosenttimäärä.

Mikäli kisa käynnistetään uudelleen, kun sitä ehdittiin ajaa vähintään sen prosenttimäärän verran, että sen jälkeen kuljettaja ei uudelleenliityttyään voi enää kohtuullisella suorituksella saavuttaa pisterajaa ja enintään alkuperäiseen pisterajaan oikeuttava prosenttimäärä, on lähtöjärjestyksen oltava ennen keskeytyksen johtaneen tapahtuman mukainen.

Jos kisaa ei ehditty ajaa vähintään sen prosenttimäärän verran, että sen jälkeen kuljettaja ei uudelleenliityttyään voi enää kohtuullisella suorituksella saavuttaa pisterajaa ja se aiotaan käynnistää uudelleen, on lähtöjärjestyksen oltava sama kuin alkuperäisen kisan lähtöjärjestys.

Kilpailun järjestäjä voi asettaa erilaisia rajoja koskien kilpailun uudelleenkäynnistämistä.

44 § – Ajoneuvon nollaus kilpailussa

Harjoitussessioissa, aika-ajosessioissa sekä lämmittelysessioissa ajoneuvon saa nollata rajattoman monta kertaa. Kisasessioiden aikana ajoneuvon nollaaminen on kielletty.

Kilpailun järjestäjä voi asettaa määräyksiä ajoneuvon nollaamisesta 1 momentissa mainittujen sessioiden aikana. Kilpailun järjestäjä voi myös sallia ajoneuvon nollaamisen kisasessioiden aikana kerran rangaistuksen kanssa, mutta ei useammin.

Mikäli kisasessiossa saa kilpailun järjestäjän toimesta nollata ajoneuvon ja tilanne edellyttää sitä, kuljettajan pitää nollata ajoneuvonsa viipymättä.

45 § – Ratavarsimainokset kilpailussa

Kilpailun järjestäjä voi halutessaan käyttää kilpailua varten tehtyjä ratavarsimainoksia. Muilla palvelimen käyttäjillä ei ole velvollisuutta käyttää kilpailua varten tehtyjä ratavarsimainoksia, mutta mikäli joku palvelimen käyttäjä aikoo tehdä kilpailusta tallenteen ja julkaista sellaisen, on hänen käytettävä kilpailua varten tehtyjä ratavarsimainoksia.

Mikäli kilpailun järjestäjä tekee ratavarsimainokset kilpailua varten, hänen on huolehdittava siitä, että muut kuljettajat saavat ne tarvittaessa ja että ne eivät ole Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastaisia.

46 § – Ajoneuvo- ja kypärämaalaukset kilpailussa

Kuljettajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että heidän ajoneuvo- ja kypärämaalaukset ovat saatavilla muille palvelimen käyttäjille.

Kilpailun järjestäjä voi halutessaan käyttää kilpailua varten tehtyjä ajoneuvo- tai kypärämaalauksia. Jos kilpailun järjestäjä on tehnyt pelastusajoneuvolle tai turva-autolle taikka sellaisen ajoneuvon kuljettajalle ajoneuvo- tai kypärämaalauksen, on kyseisen kuljettajan käytettävä kilpailussa sellaista.

Muilla palvelimen käyttäjillä ei ole velvollisuutta käyttää kilpailun järjestäjän tekemiä ajoneuvo- tai kypärämaalauksia, mutta mikäli kilpailun järjestäjä velvoittaa kuljettajia tekemään ajoneuvo- tai kypärämaalauksen, on kuljettajien tehtävä sellainen ja käytettävä sitä kilpailussa. Kilpailun järjestäjä voi määrätä velvoitteita ajoneuvo- ja kypärämaalauksia kohtaan.

Tätä pykälää ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli noudattaminen johtaisi sellaisen ajoneuvo- tai kypärämaalauksen käyttämiseen, joka olisi Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastaista. Kuljettajat eivät saa muutenkaan palvelimella ollessaan käyttää milloinkaan sellaista ajoneuvo- tai kypärämaalausta, joka on Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastainen.

46 a § – Rekisterikilven käyttö kilpailussa

Kilpailun järjestäjä voi halutessaan velvoittaa kuljettajia käyttämään tietynlaista rekisterikilpeä. Rekisterikilpi ei kuitenkaan saa olla yli kahdeksaa merkkiä pitkä ja mikäli rekisterikilvessä käytetään muuta kuin harmaata väriä, rekisterikilpi ei saa olla yli kuutta merkkiä pitkä.

Tätä pykälää ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli noudattaminen johtaisi sellaisen rekisterikilven käyttämiseen, joka olisi Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastaista. Kuljettajat eivät saa muutenkaan palvelimella ollessaan käyttää milloinkaan sellaista rekisterikilpeä, joka on Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastainen.

47 § – Toimenpiteet kilpailun päätyttyä

Kilpailun päätyttyä on kilpailun järjestäjän varmistettava, että jokainen kuljettaja on päässyt maaliin kilpailun viimeisessä kisasessiossa. Hänen on sen jälkeen käsiteltävä valvojien kanssa mahdolliset vastalauseet, jonka jälkeen hänen pitää julkaista kilpailun lopputulokset tai, jollei se ole mahdollista, annettava uusinta jokaisesta kisasessiosta palvelimen ylläpitäjälle.

Mikäli muista sessioista kuin kisasessioista sai kilpailussa pisteitä, on kilpailun järjestäjän annettava myös sellaisista sessioista tarvittavat uusinnat palvelimen ylläpitäjälle tai luotettavasti osoitettava, että ketkä kuljettajat saivat lisäpisteitä muista kuin kisasessioista.

Turnaustyyppisessä kilpailussa kilpailun järjestäjän on annettava jokaisesta kisasta uusinta tai osoitettava kilpailukaavion avulla luotettavasti kilpailun tulokset. Sprinttityyppisessä kilpailussa tulosten näyttämiseksi riittää kuva ajetuista ajoista tuloslistana.

4. luku: Tekoälykilpailuja koskevat määräykset

48 § – Tekoälykilpailun järjestäminen

Tekoälykilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin tämän lain 3 luvun pykäliä. Tekoälykilpailua koskevissa erityismääräyksissä mainitaan jäljempänä tämän luvun pykälissä.

Tekoälykilpailua järjestettäessä kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa asiasta palvelimen ylläpitäjälle sekä muille kuljettajille vähintään kolme päivää ennen kilpailun alkamista.

Päätöksen tekoälykilpailun järjestämisestä palvelimella tekee palvelimen ylläpitäjä kilpailuittain.

49 § – Tekoälykilpailun valvojat

Mikäli kilpailun järjestäjä haluaa tekoälykilpailuun valvojia, hänen ja valvojien on noudatettava tämän lain 3 luvun 41 § ja 42 § momentteja sillä erotuksella kuitenkin, että valvojat voivat myös asettaa tekoälykuljettajia kilpailuun.

Mikäli kuljettajien määrä täyttyisi sen vuoksi, että valvoja lisäisi tekoälykuljettajansa mukaan kilpailuun, valvoja ei saa lisätä tekoälykuljettajiaan kilpailuun.

50 § – Tekoälykilpailua järjestettäessä koskevat rajoitukset

Tekoälykilpailun aika-ajosessiota ja kisasessiota ei saa järjestää eri päivinä. Tekoälykilpailun enimmäispituus on 60 tuntia. Tekoälykilpailuja saa järjestää vain sunnuntaisin ja jos kilpailussa ajavat pelkästään tekoälykuljettajat, palvelimen täytyy olla salasanasuojattu vähintään viisi minuuttia ennen ensimmäisen aika-ajosession alkamista. Palvelimen salasanasuojauksen saa poistaa vasta viimeisen kisasession päätyttyä.

1 momentti ei ole kuitenkaan voimassa silloin, mikäli kyseessä on turnaustyyppinen kilpailu, jossa käytetään tekoälykuljettajia. 1 momentti ei ole myös silloinkaan voimassa, jos kyseinen kilpailu ajettiin alunperin ennen tämän lain voimaantuloa, jos tekoälykuljettajien osallistuminen kyseiseen kilpailuun olosuhteiden johdosta sitä välttämättä edellyttää.

51 § – Tekoälykilpailuissa käytettävät radat ja ajoneuvot

Tekoälykilpailuissa saa käyttää vain sellaisia ratoja joihin voi saada Live for Speediin kehitetyn ajolinjan näkyviin. Tekoälykilpailuissa ei saa käyttää ajoneuvoja, joihin ei ole kehitetty ajolinjaa kyseiselle radalle.

Tämä pykälä ei ole kuitenkaan voimassa kiihdytyskilpailuihin tarkoitetuilla radoilla.

52 § – Tekoälykilpailuissa sallitut ja kielletyt toimenpiteet

Palvelimen käyttäjillä on oikeus tekoälykilpailujen aikana tehdä toimenpiteitä ainoastaan palvelimen käyttäjän omiin tekoälykuskeihin. Mikäli tilanne tai muiden kuljettajien turvallisuus välttämättä sitä edellyttää, saa palvelimen käyttäjä tehdä toimenpiteitä myös muiden palvelimen käyttäjien tekoälykuskeihin.

Aika-ajosessioiden aikana palvelimen käyttäjät voivat vaihtaa tekoälykuskiensa ajoneuvojen säätöjä, ajoneuvo- ja kypärämaalauksia, nimiä, rekisterikilpiä sekä heidän sukupuolia. Myös ajoneuvon vaihtaminen on sallittu, mikäli kilpailun järjestäjä on sallinut useamman ajoneuvon kilpailussa. Aika-ajosessioissa palvelimen käyttäjät voivat myös palauttaa tekoälykuljettajansa varikolle, lisätä heidät yleisön joukkoon sekä lisätä heidät radalle.

Kisasessioiden aikana palvelimen käyttäjät voivat lisätä tekoälykuljettajilleen rangaistuksia ja kumota niitä, jotta ne pääsevät varikkoalueelle. Mikäli kilpailun kisasessiossa määritellyn pisterajan voi vielä saavuttaa kohtuullisella suorituksella, saa palvelimen käyttäjä tekoälykuljettajansa keskeytyksen jälkeen lisätä hänet yleisön joukkoon ja sen jälkeen uudestaan radalle. Tällöin tekoälykuljettajan on aloitettava oma kisasessionsa alusta eikä palvelimen käyttäjä saa laittaa hänen kierrosmääräksi sitä kierrosta, millä kyseinen tekoälykuljettaja keskeytti kisasession.

Mikäli palvelimen käyttäjä itse ajaa samassa kisasessiossa tekoälykuljettajiensa kanssa, ei hän kyseisessä kisasessiossa saa tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä tekoälykuljettajilleen.

53 § – Tekoälykuljettajia koskevat poikkeussäännökset

Tekoälykuljettajat saavat kilpailun aikana 13–22, 24–27, 29 ja 32 §:n säännösten estämättä kuljettaa ajoneuvojaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. Tekoälykuljettajilta on kuitenkin kielletty 33–35 §:n momenteissa mainitut oikeudet.

5. luku: Palvelimen käyttäjiä koskevat säännökset kilpailuissa

54 § – Palvelimen käyttäjää koskevat yleiset velvollisuudet palvelimella

Palvelimen käyttäjällä on palvelimelle tulleessaan hyväksyttävä palvelimella käytettävät säännöt. Mikäli palvelimen käyttäjä ei hyväksy sääntöjä, hänen on viipymättä poistuttava palvelimelta. Mikäli on ilmeistä, että palvelimen säännöt ovat Live for Speedin käyttöehtojen vastaisia, on palvelimen käyttäjällä velvollisuus ilmoittaa asiasta palvelimen ylläpitäjälle eikä hänen tarvitse poistua palvelimelta, vaikkei hän hyväksyisikään palvelimen sääntöjä.

Mikäli palvelimen käyttäjä löytää tästä laista aukon, jota hän voisi hyödyntämällä saada epäoikeudenmukaista etua, on kuljettaja velvollinen ilmoittamaan asiasta palvelimen ylläpitäjälle. Kyseinen palvelimen käyttäjä ei saa hyötyä kyseisestä aukosta.

Palvelimen käyttäjällä on myös ilmoitusvelvollisuus, mikäli kilpailun sääntöihin on jäänyt aukko, jota hyödyntämällä kuljettaja saisi epäoikeudenmukaista etua. Kyseinen kuljettaja ei saa kilpailun aikana käyttää kyseistä aukkoa hyödykseen. Kuljettajan täytyy ilmoittaa asiasta joko kilpailun järjestäjälle tai palvelimen ylläpitäjälle.

Jos palvelimen käyttäjä on tallin alaisuudessa, on kyseisen tallin päällikkö velvollinen huolehtimaan, että palvelimen käyttäjä ajaa tämän lain pykälien sekä kilpailujen sääntöjen mukaan.

Palvelimen käyttäjä on velvollinen noudattamaan ohjeita kilpailussa samoin osin kuin mitä 41 §:n 4 momentissa mainitaan.

2 ja 3 momenteissa mainittua ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli palvelimen käyttäjä joutuisi samalla ilmiantamaan itsensä tai samassa tallissa ajavan kuljettajansa syyllisyytensä noiden pykälien rikkomisesta.

55 § – Ratoihin liittyvät velvollisuudet kilpailussa

Ajoneuvoa ei saa kuljettajaa sellaisella radan ulkopuolisella osalla, jota käyttämällä kuljettaja saisi epäoikeudenmukaista etua kilpailussa. Jos kuljettaja löytää radasta aukon jota voisi hyödyntämällä saada epäoikeudenmukaista etua ja jonka tietäminen ei ole ilmeistä muille kuljettajille, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä kilpailun järjestäjälle.

1 momentissa mainittua ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli kuljettaja joutuisi ilmiantamaan itsensä tai samassa tallissa ajavan kuljettajansa syyllisyytensä tuon kyseisen radan osan käyttämisestä.

Kuljettaja ei saa tarpeettomasti osua radalla renkaisiin tai muihin esineisiin, joidenka meneminen radalle törmäyksen voimasta voi haitata muita kuljettajia.

56 § – Ajoneuvoihin liittyvät velvollisuudet kilpailussa

Ajoneuvoa ei saa kuljettaja käyttää kilpailussa, ellei se ole Live for Speedin käyttöehtojen mukainen, tämän lain pykälien mukainen sekä kilpailun sääntöjen mukainen. Kuljettajalla on velvollisuus käyttää ajoneuvossaan niitä säätöjä, mitä kilpailun järjestäjä on määrännyt.

Mikäli kilpailun järjestäjä on määrännyt käytettäväksi rajoituksia ajoneuvoissa, on kuljettajilla velvollisuus laittaa ajoneuvoihinsa se vähimmäismäärä rajoituksia, mitä kilpailun säännöissä mainitaan.

57 § – Peesaaminen kilpailussa

Kuljettajat saavat kilpailun aikana peesata toisiaan erityistä varovaisuutta noudattaen. Kuljettaja ei saa peesata toisia sillä tavalla, että kuljettaja oman ajoneuvonsa ja nopeutensa voimasta siirtää edellä olevaa ajoneuvoa eteenpäin siten, että molemmat hyötyvät siitä.

Mikäli kilpailussa ajettava rata on ovaalin, ympyrän tai vastaavan muotoinen, kuljettajat eivät saa peesata toisiaan aika-ajojen aikana, mikäli kyseisen aika-ajosession pituus on enintään tunti. Jos pituus on pidempi kuin tunti, kuljettajat saavat peesata toisiaan aika-ajoissa, kuitenkin niin mitä 1 momentissa on mainittu.

Jos kyseessä on tekoälykilpailu, kuljettaja saa myös 2 momentissa mainitulla radalla peesata kuljettajan omien tekoälykuljettajien kanssa. Kuljettaja saa peesata tekoälykuljettajiaan myös siten, että kuljettaja oman ajoneuvonsa ja nopeutensa voimasta siirtää edellä olevaa tekoälykuljettajansa ajoneuvoa eteenpäin siten, että molemmat hyötyvät siitä.

Kilpailun järjestäjä voi asettaa määräyksiä peesaamisesta aika-ajoissa ja kisassa.

58 § – Viestittäminen kilpailussa

Palvelimen käyttäjät eivät saa viestitellä kohtuuttomasti kilpailun aikana. Kohtuuttomalla viestittämisellä tarkoitetaan tässä pykälässä sellaista viestitiheyttä, joka on selvästi häiritsevä muille palvelimen käyttäjille sekä tarpeeton.

Palvelimen käyttäjien on noudatettava viestittämiskieltoa, jonka kilpailun järjestäjä antaa. Tällöin kuljettajat eivät saa kiellon vahvuudesta riippuen viestitellä kilpailun aikana. Tämä kielto ei kuitenkaan koske kilpailun järjestäjien lisäksi palvelimen ylläpitäjiä, heidän valtuuttamiaan henkilöitä eikä valvojia.

Huolimatta 2 momentin säännöksistä, kilpailun järjestäjä ei voi kieltää viestittämistä erillisten ohjelmistojen kautta kilpailun aikana. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin velvoittaa palvelimen käyttäjiä käyttämään tiettyä ohjelmistoa viestittämiseen kilpailun aikana.

Palvelimen käyttäjät eivät saa estää kilpailun aikana viestejä, mikäli kilpailun järjestäjä sellaisen kiellon asettaa kilpailuun.

59 § – Nimimerkki palvelimella

Palvelimen käyttäjien täytyy käyttää sellaista nimimerkkiä, jota ei olla palvelimen asetuksien avulla kielletty. Käyttäjien pitää käyttää sellaista nimimerkkiä, joka ei ole Live for Speedin käyttöehtojen taikka lain tai hyvän maun vastainen.

Palvelimen käyttäjä ei saa käyttää sellaista nimimerkkiä, josta muut palvelimen käyttäjät voisivat ymmärtää kuljettajan olevansa sellaisen tallin jäsen, jonka jäsen hän ei oikeasti ole.

Kilpailun järjestäjä voi velvoittaa kuljettajia käyttämään tietynlaista nimimerkkiä, mutta kyseinen velvoite ei saa olla tämän pykälän vastainen.

60 § – Laitteistoon liittyvät velvollisuudet kilpailussa

Kuljettajilla on velvollisuus pitää huoli siitä, että heidän Live for Speed-peliin liittyvät laitteistot ovat riittävän tehokkaita. Kuljettaja on itse vastuussa kaikista oman tietokoneensa vuoksi johtuneista ongelmista.

Kuljettajien pitää myös pitää huoli siitä, että heillä on riittävän nopea Internet-yhteys. Liian hitaalla Internet-yhteydellä ajavan kuljettajan saama rangaistus sääntöjen rikkomistilanteessa on aina pahempi kuin riittävän nopealla Internet-yhteydellä ajavan kuljettajan saama rangaistus, ellei tämän lain 7 luvun pykälissä toisin mainita.

6. luku: Erilaisten palvelimen käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet

61 § – Palvelimen ylläpitäjän oikeudet palvelimella

Palvelimen ylläpitäjällä on täydelliset oikeudet palvelimelle riippumatta asuinpaikasta ja kellonajasta. Palvelimen ylläpitäjällä on myös ne oikeudet, mitkä on määritelty muille palvelimen käyttäjille.

61 a § – Palvelimen käyttäjän poistaminen palvelimelta ja pääsyn estäminen palvelimelle

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus poistaa palvelimelta käyttäjä ja estää käyttäjän pääsy palvelimelle joka:
1) ei noudata kilpailun järjestäjän asettamia ehtoja kilpailulle;
2) on rikkonut tämän lain pykäliä liian merkittävästi tai on syyllistynyt sellaiseen rikkomukseen, joka oikeuttaa vähintään palvelimelta poistoon;
3) on kohdellut palvelimen ylläpitäjää, palvelimen ylläpitäjää valtuuttamaa henkilöä, kilpailun järjestäjää tai valvojaa epäsoveliaalla tavalla; tai
4) ei ole oikeutettu oleskelemaan palvelimella sen palvelimen tai kilpailun asettamien ehtojen vuoksi ja palvelimen ylläpitäjä, hänen valtuuttama henkilö tai kilpailun järjestäjä on kehottanut häntä poistumaan.

Yksittäisen eston pituuden täytyy olla vähintään 12 tuntia ja enintään 999 päivää.

Palvelimen ylläpitäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta poistaa palvelimelta tai estää pääsyä palvelimelle toista palvelimen ylläpitäjää.

61 b § – Kuljettajan lisääminen katsojien joukkoon

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus lisätä kuljettaja katsojien joukkoon, jos:
1) kuljettaja ei noudata tämän lain pykäliä tai kilpailun sääntöjä radalla aika-ajojen tai kisan aikana tai on syyllistynyt sellaiseen rikkomukseen, joka oikeuttaa vähintään katsojien joukkoon lisäämiseen; tai
2) on ilmeistä, että kuljettajalla ei ole kilpailuun asetettujen sääntöjen mukaan oikeutta oleskella radalla.

Mikäli tilanne sitä välttämättä edellyttää, palvelimen ylläpitäjä voi lisätä kaikki radalla olevat kuljettajat katsojien joukkoon samaan aikaan.

61 c § – Kuljettajan palauttaminen varikon lähtöpaikalle

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus palauttaa kuljettaja varikon lähtöpaikalle, jos on ilmeistä, että kuljettajan jääminen ajoradalle aika-ajojen aikana olisi turvallisuuden kannalta vaarallista tai jos kuljettaja on syyllistynyt sellaiseen rikkomukseen, joka oikeuttaisi varikon lähtöpaikalle palauttamiseen.

Mikäli tilanne sitä välttämättä edellyttää, palvelimen ylläpitäjä voi palauttaa kaikki radalla olevat kuljettajat varikon lähtöpaikoille samaan aikaan.

61 d § – Palvelimen ylläpitäjän antamat rangaistukset kuljettajille kilpailun aikana

Palvelimen ylläpitäjä saa kilpailun aikana antaa läpiajorangaistuksen, pysähdysrangaistuksen, 30 tai 45 sekunnin rangaistuksen ja kierrosmäärää koskevan rangaistuksen. Aika-ajosessioissa palvelimen ylläpitäjä voi myös kumota kuljettajan ajaman parhaan aikansa tai pakottaa hänet aloittamaan kisasessio viimeisestä lähtöruudusta tai varikon lähtöpaikalta. Palvelimen ylläpitäjä voi myös hylätä kuljettajan kilpailusta. Hylkäämisen oikeudesta kilpailun aikana käsitellään jäljempänä 61 e §:ssä.

Mikäli radalla ei oletuksena ole varikkoruutuja, palvelimen ylläpitäjä ei saa antaa läpiajorangaistusta tai pysähdysrangaistusta kuljettajalle. Palvelimen ylläpitäjä ei myöskään saa kilpailun viimeisellä kierroksella antaa kuljettajalle läpiajorangaistusta eikä pysähdysrangaistusta.

Mikäli kuljettaja 2 momentissa mainitussa tilanteessa tekee rikkeen, joka on läpiajorangaistuksen tai pysähdysrangaistuksen arvoinen, on palvelimen ylläpitäjän annettava 30 sekunnin rangaistus läpiajorangaistuksen arvoisesta rikkeestä ja 45 sekunnin rangaistus pysähdysrangaistuksen arvoisesta rikkeestä.

Palvelimen ylläpitäjällä on ilmoitettava viipymättä rangaistuksen syy kuljettajalle.

61 e § – Kuljettajan hylkääminen palvelimen ylläpitäjän toimesta kilpailun aikana

Palvelimen ylläpitäjä on oikeus hylätä kuljettaja kilpailun aikana, mikäli hän syyllistyy sellaiseen rikkeeseen, joka oikeuttaisi katsojiin liittymiseen, palvelimelta poistoon tai palvelimelta estoon. Palvelimen ylläpitäjän antama hylkäys koskee vain kyseistä kilpailua tai mikäli kuljettaja saa eston palvelimelle, myös niitä kilpailuja, jotka käydään sinä aikana, kun kuljettaja on estetty palvelimelta.

Palvelimen ylläpitäjä ei saa hylätä kuljettajaa kilpailun aikana suoraan vaan hänen on ensisijaisesti huomautuksin, varoituksin ja lievempien rangaistuksien avulla yrittää kuljettajaa parantaa ajotapansa.

Kuljettajan lisääminen katsojiin palvelimen ylläpitäjän toimesta kisasession aikana katsotaan kilpailusta hylkäämiseksi, ellei kyseessä ole 52 § 3 momentissa tai 61 b § 2 momentissa mainittu tilanne.

61 f § – Palvelimen ylläpitäjän antamat rangaistukset kuljettajille kilpailun jälkeen

Palvelimen ylläpitäjä saa kilpailun jälkeen antaa aika- tai kierrosmäärää koskevan rangaistuksen. Palvelimen ylläpitäjä voi myös hylätä kuljettajan kilpailusta. Hylkäämisen oikeudesta kilpailun aikana käsitellään jäljempänä 61 g §:ssä.

Palvelimen ylläpitäjä ei saa antaa rangaistuksia kuljettajalle kilpailun jälkeen, ellei toinen kuljettaja sitä vaadi. Palvelimen ylläpitäjän täytyy rangaistusta annettaessa katsoa tilanne, hyötyneet osapuolet ja se, että kuinka pitkä kisasession kesto on ja kuinka paljon kisasessiota oli ajallisesti tai kierrosmääräisesti jäljellä. Palvelimen ylläpitäjä ei saa antaa aika-ajosessiossa tapahtuneesta rikkeestä rangaistusta kilpailun jälkeen.

Palvelimen ylläpitäjän on huolehdittava, että kilpailun jälkeen annettu rangaistus ja sen syy tulevat tietoon sekä rangaistusta vaativalle, että rangaistuksen saaneelle kuljettajalle.

61 g § – Kuljettajan hylkääminen palvelimen ylläpitäjän toimesta kilpailun jälkeen

Palvelimen ylläpitäjä on oikeus hylätä kuljettaja kilpailun jälkeen, mikäli hän syyllistyi sellaiseen rikkeeseen, joka oikeuttaisi palvelimelta poistoon tai palvelimelta estoon ja toinen kuljettaja vaatii rangaistusta kuljettajalle.

Kuljettajan voi palvelimen ylläpitäjä hylätä kilpailun jälkeen omatoimisesti myös silloin, mikäli kuljettaja syyllistyi kilpailun aikana sellaiseen rikkeeseen, joka oikeuttaisi palvelimelta estoon.

Palvelimen ylläpitäjän antama hylkäys koskee vain kyseistä kilpailua tai mikäli kuljettaja saa eston palvelimelle, myös niitä kilpailuja, jotka käydään sinä aikana kun kuljettaja on estetty palvelimelta.

61 h § – Palvelimella tapahtuvia äänestyksiä koskevat oikeudet

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus käynnistää mikä tahansa kilpailun sessio milloin tahansa ja käyttää sekuntikelloa kisasession alkamiseen ja päättymiseen.

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus myös peruuttaa käynnissä oleva äänestys kisasession alkamisesta ja päättymisestä. Palvelimen ylläpitäjä saa myös peruuttaa käynnissä olevan äänestyksen kuljettajan poistamisesta tai estämisestä palvelimella. Palvelimen ylläpitäjä voi myös päättää sen, saavatko kuljettajat äänestää palvelimella ollenkaan.

61 i § – Radalle liittymisen rajoittamista koskevat oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi estää kuljettajaa liittymästä radalle jos:
1) hänellä on liittyessään vääränlaiset renkaat ajoneuvossa;
2) hänellä on takana istuvia matkustajia ajoneuvossa; tai
3) hänen paras aikakierroksensa kyseisessä rata-ajoneuvoyhdistelmässä ei ole parempi kuin radalle liittymiseen vaadittu aika.

61 j § – Kilpailun kulkuun liittyvät viestit

Palvelimen ylläpitäjä voi viestittää kuljettajia kilpailuun kulkuun liittyvillä suurilla teksteillä jos:
1) hänellä on tarkoituksena saada kaikkien palvelimen käyttäjien huomio viestiin; tai
2) viestin näkyminen on tarkoituksenmukaista kilpailun kulkuun nähden;

Jokaisen viestin on oltava näkyvillä vähintään kymmenen sekunnin ajan.

61 k § – Autoslalom-ratoihin liittyvät oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi ladata ja tallentaa minkä tahansa Autoslalom-radan palvelimelle riippumatta siitä, voidaanko sillä kunnolla ajaa kilpailuja. Palvelimen ylläpitäjä voi myös muuttaa Autoslalom-rataa sen tekijän suostumuksella ja asettaa sen radan oletuskierrosmäärän.

Palvelimen ylläpitäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta asettaa radan oletuskierrosmäärää, jos Autoslalom-radan lähtö- ja maaliviiva ovat samassa paikassa kuin Live for Speed-pelin alkuperäisessä radassa, mikä toimii pohjana kyseiselle Autoslalom-radalle.

61 l § – Rata-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvät oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi vaihtaa palvelimella olevaa rata-ajoneuvoyhdistelmää milloin tahansa. Palvelimen ylläpitäjä ei kuitenkaan saa vaihtaa rataa ensin kysymättä muilta palvelimen käyttäjiltä, mikäli palvelimella on käynnissä mikä tahansa sessio, ellei tilanne sitä välttämättä vaadi.

61 m § – Säähän liittyvät oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi vaihtaa tuulen nopeutta ja sääolosuhteita. Palvelimen ylläpitäjä ei voi vaihtaa sääolosuhteita, mikäli palvelimella on käynnissä mikä tahansa sessio.

Palvelimen ylläpitäjä voi vaihtaa tuulen nopeutta ja suuntaa sattumanvaraisella tyylillä. Palvelimen ylläpitäjä ei voi kuitenkaan asettaa peliin kehitettyä kovaa tuulen nopeutta palvelimen aulassa, mikäli radalle aikoo liittyä tekoälykuljettajia.

61 n § – Session pituuksiin liittyvät oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi säätää sessioiden pituuksia, milloin vain. Palvelimen ylläpitäjä voi asettaa session pituuksien tuntien, minuuttien sekä kierroksien mukaan.

61 o § – Kisasession sääntöihin liittyvät oikeudet

Palvelimen ylläpitäjä voi säätää kisasession sääntöjä koskien uudelleenliittymisiä, pakollisia varikkopysähdyksiä ja auton nollaamisia, mikäli säätäminen on tarkoituksenmukaista kisasession sujuvuutta varten.

61 p § – Järjestelmäviestien lähettämisoikeus

Palvelimen ylläpitäjä voi lähettää järjestelmäviestejä palvelimelle tai palvelimenryhmän palvelimille mikäli:
1) hänellä on tarkoituksena saada kaikkien palvelimen tai palvelimenryhmän palvelimien käyttäjien huomio viestiin;
2) hän haluaa viestitellä anonyymisti; tai
3) viestin lähettäminen on tarkoituksenmukaista palvelimen tai palvelinryhmän palvelimien käytön kannalta.

61 q § – Palvelimen suojaamisoikeus

Palvelimen ylläpitäjä voi suojata palvelimen salasanalla, mikäli jokin tämän lain pykälä sitä edellyttää tai palvelimen suojaaminen salasanalla on tarkoituksenmukaista kilpailun sujuvuuden kannalta.

Palvelimen ylläpitäjä voi myös muokata valvojan salasanaa. Palvelimen ylläpitäjän tulee vaihtaa valvojan salasana, mikäli palvelimella ajetaan useita kilpailuja, joissa kilpailujen valvojat vaihtuvat merkittävän usein.

61 r § – Palvelimen tilastojen hallintaoikeus

Palvelimen ylläpitäjä voi hallinnoida palvelimen tilastoja mikäli:
1) palvelimella on kuljettaja ajanut epäoikeudenmukaisia aikoja;
2) palvelimen tilastot tyhjennetään tietyn aikavälin jälkeen; tai
3) palvelimen tilastojen hallinnointi on tarkoituksenmukaista Live for Speed-peliin tulleeseen sellaiseen päivitykseen, jossa päivittyy rata tai ajoneuvo.

61 s § – Palvelimen hallintaoikeus

Palvelimen ylläpitäjä voi hallinnoida palvelimen asetuksia ja palvelimeen liittyviä lisäosia.

Palvelimen ylläpitäjällä on oikeus katsoa palvelimen käyttäjien toimesta palvelimen kansioihin tulleita lokitietoja, uusintoja ja Autoslalom-ratoja.

62 § – Palvelimen ylläpitäjän velvollisuudet palvelimella

Palvelimen ylläpitäjän on toimittava oikein ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen.

Palvelimen ylläpitäjän tekemät toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä toimenpiteiden suorittamiseksi. Palvelimen ylläpitäjä ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin toimenpiteiden suorittamiksesi on välttämätöntä. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa niiden tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteeseen kokonaisuutena.

Palvelimen ylläpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa tekemänsä toimenpide ja sen peruste sen kyseisen toimenpiteen kohteelle, ellei se ole olosuhteiden johdosta mahdotonta. Palvelimen ylläpitäjällä on myös velvollisuus tehdä muille palvelimen käyttäjille ilmeiseksi se, että hän on palvelimen ylläpitäjä ennen kuin hän tekee toimenpiteen.

Mikäli palvelimen ylläpitäjä ajaa itse kisasessiossa, hänellä ei ole oikeutta tehdä mitään tässä luvussa mainittuja toimenpiteitä sen kyseisen session aikana, ellei tilanne tai muiden kuljettajien turvallisuus sitä välttämättä vaadi.

63 § – Palvelimen ylläpitäjän valtuuttaman henkilön oikeudet ja velvollisuudet palvelimella

Palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuuden palvelimella kuin palvelimen ylläpitäjällä. Hänen on kuitenkin noudatettava palvelimen ylläpitäjän antamaa ohjetta palvelimella, ellei ole ilmeistä, että kyseinen ohje on lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen.

Palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä ei ole kuitenkaan oikeutta poistaa tai estää palvelimelta sellaista palvelimen käyttäjää, joka on palvelimen ylläpitäjän valtuuttama henkilö. Muutenkin palvelimen ylläpitäjän valtuuttaman henkilön asettama esto palvelimelle saa olla enintään 365 päivän pituinen.

Palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä ei ole oikeuksia muokata sitä, saako normaalisti palvelimella äänestää vai ei. Palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä ei ole myöskään 61 q §:n 2 momentissa sekä 61 r ja 61 s §:ssä mainittuja oikeuksia.

64 § – Kilpailun järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet palvelimella

Kilpailun järjestäjällä on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuuden palvelimella kuin palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalla henkilöllä. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin nämä oikeudet vain kyseisen kilpailun ajan. Näitä oikeuksien voimassaoloa voidaan kuitenkin pidentää enintään siihen asti, kunnes kaikki mahdolliset vastalauseet kilpailusta on saatu käsiteltyä.

Kilpailun järjestäjä ei voi poistaa tai estää palvelimelta käyttäjää, joka on toinen kilpailun järjestäjä tai valvoja. Muutenkin kilpailun järjestäjän asettama esto palvelimelle saa olla enintään kilpailun loppuun asti kestävä tai, mikäli se kestää alle eston vähimmäiskeston, 12 tuntia.

Kilpailun järjestäjän on noudatettava palvelimen ylläpitäjän valtuuttaman henkilön antamaa ohjetta palvelimella, ellei ole ilmeistä, että kyseinen ohje on lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen.

65 § – Valvojan oikeudet ja velvollisuudet palvelimella

Valvojalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuuden palvelimella kuin kilpailun järjestäjällä. Valvojalla on suotavaa oltava palvelimella valvojan oikeudet. Valvojalla on kuitenkin nämä oikeudet vain kyseisen kilpailun ajan.

Valvoja ei saa estää palvelimelta käyttäjää, ellei häntä ole ensin poistettu sieltä ja hän on tullut palvelimelle kohtuullisen ajan jälkeen takaisin. Valvoja ei saa myöskään antaa rangaistuksia kuljettajille tai hylätä kuljettajia kilpailun jälkeen.

Valvojalla ei ole oikeutta vaihtaa palvelimella olevaa rata-ajoneuvoyhdistelmää ilman muiden palvelimen käyttäjien suostumusta.

Valvojan on noudatettava kilpailun järjestäjän antamaa ohjetta palvelimella, ellei ole ilmeistä, että kyseinen ohje on lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen.

66 § – Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet palvelimella

Käyttäjällä ei ole mitään erityisiä oikeuksia palvelimella. Käyttäjällä on kuitenkin sama oikeus kuin valvojalla vaihtaa rata-ajoneuvoyhdistelmä palvelimella. Käyttäjällä on myös 61 m ja 61 n §:n mukaiset oikeudet sillä erotuksella kuitenkin, että käyttäjä ei voi asettaa kisasession pituutta minuuttimäärän mukaan.

Käyttäjän on noudatettava valvojan antamaa ohjetta palvelimella, ellei ole ilmeistä, että kyseinen ohje on lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen.

67 § – Vastalauseen jättämisoikeus

Palvelimen käyttäjällä on oikeus jättää vastalause, mikäli hän kokee, että häntä on kohdeltu palvelimella epäoikeudenmukaisesti tai jos hän huomaa, että toinen palvelimen käyttäjä rikkoo tämän lain pykäliä tai kilpailun sääntöjä. Vastalause on jätettävä palvelimen ylläpitäjälle tai kilpailun järjestäjälle.

Vastalause on jätettävä samana päivänä, kun milloin se tapahtuma, jota vastalause koskee, tapahtui palvelimella. Jos tapahtuma tapahtui kuitenkin enintään kaksi tuntia ennen keskiyötä, on vastalause jätettävä viimeistään seuraavana päivänä.

Vastalauseeseen on mainittava vähintään oma käyttäjätunnus, ne käyttäjätunnukset, joita vastalause koskee, päivämäärä ja kellonaika, mahdollinen kilpailu, uusinta joka sisältää tilanteen, jota vastalause koskee ja kohta uusinnasta, jossa tilanne, jota vastalause koskee, tapahtui.

Vastalauseen jättämisoikeuden väärinkäytöstä säädellään jäljempänä 7 b luvussa.

7 a. luku: Rangaistukset kilpailun aikana

68 § – Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) aikarangaistuksella kuljettajalle annettavaa rangaistusta aika-ajoissa tai kisassa, joka lisää kuljettajan ajamaa aika-ajo- tai kisa-aikaa;
2) katsojien joukkoon lisäämisrangaistuksella toimenpidettä, jossa kuljettaja lisätään katsojien joukkoon;
3) kierrosrangaistuksella toimenpidettä, jossa kuljettajalta vähennetään tai nollataan radalla ajamiaan kierroksia aika-ajoissa tai kisassa;
4) lähtörangaistuksella toimenpidettä, jossa kuljettajalta pakotetaan aloittamaan kisasessio huonommasta lähtöruudusta kuin aika-ajojen sijoitus antaa myöden tai varikon lähtöpaikalta;
5) läpiajorangaistuksella toimenpidettä, joka velvoittaa kuljettajan ajamaan varikkoalueen varikkosuoran läpi pysähtymättä varikkoalueella oleviin varikkoruutuihin;
6) palvelimelta estämisellä toimenpidettä, jossa kuljettajalta poistetaan palvelimelta ja estetään hänen takaisintuleminen vähintään 12 tunniksi ja enintään 999 päiväksi;
7) palvelimelta poistamisella toimenpidettä, jossa kuljettajalta poistetaan palvelimelta, mutta hänen takaisintulemista ei estetä;
8) pisterangaistuksella toimenpidettä, jonka avulla kuljettajan keräämiä sarjapisteitä vähennetään;
9) pysähdysrangaistuksella toimenpidettä, joka velvoittaa kuljettajan ajamaan varikkoalueelta löytyvään varikkoruutuun ja pysähtymään siihen kymmenen sekunnin ajaksi;
10) varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistuksella toimenpidettä, jossa kuljettajalta palautetaan varikon lähtöpaikalle ja hänen jo ajetut kierrokset aika-ajoissa tai kisassa nollataan;
11) hylkäyksellä toimenpidettä, jonka avulla kuljettajan tulos kilpailusta mitätöidään;
12) varoituksella toimenpidettä, joka tulee silloin kun kuljettaja olosuhteiden vuoksi tekee lievän rikkomuksen ja jossa rangaistuksen antaminen olisi liian ankaraa;
13) palvelinta ylläpitävällä henkilöllä 2 §:ssä mainittua palvelimen ylläpitäjää sekä palvelimen ylläpitäjän valtuuttamaa henkilöä, elleivät he aja itse kisasessiossa;
14) kilpailua valvovalla henkilöllä 2 §:ssä mainittua kilpailun järjestäjää, ellei hän itse aja kisasessiossa sekä valvojaa;

69 § – Mahdolliset rangaistukset palvelimen käyttäjille

Palvelimen käyttäjille sallitut rangaistukset ovat aikarangaistus, katsojien joukkoon lisäämisrangaistus, kierrosrangaistus, lähtörangaistus, läpiajorangaistus, palvelimelta estäminen, palvelimelta poistaminen, pisterangaistus, pysähdysrangaistus ja varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistus. Kuljettaja hylätään kilpailusta aina, mikäli hänet lisätään katsojiin taikka poistetaan tai estetään palvelimelta, ellei kyseessä ole 52 § 3 momentissa tai 61 b § 2 momentissa mainittu tilanne.

Palvelimen käyttäjille voi antaa vain sellaisia rangaistuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa tekoon ja olosuhteisiin nähden. Mikäli rangaistuksen antaminen olisi kohtuutonta, voidaan palvelimen käyttäjälle antaa myös varoitus.

Palvelimen käyttäjälle on ensisijaisesti annettava aina lievin mahdollinen rangaistus ja vasta sen jälkeen, jos hän syyllistyy toistamiseen tai tekee jonkin muun rikkeen, ankarampi rangaistus.

Rangaistukset lievimmästä ankarimpaan ovat varoitus, varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistus, lähtörangaistus, läpiajorangaistus, pysähdysrangaistus, pisterangaistus, aikarangaistus, kierrosrangaistus, katsojien joukkoon lisäämisrangaistus, palvelimelta poistaminen ja palvelimelta estäminen.

Mikäli palvelimen käyttäjälle annetaan rangaistus, palvelimen käyttäjä ei saa poistaa sitä omatoimisesti, ellei ole ilmeistä, että kyseinen rangaistus rikkoo jäljempänä mainitun 70 §:n säännöksiä ja palvelimen käyttäjällä on palvelimella vähintään valvojan oikeudet.

Mikäli se on epävarmaa, että rikkooko se jäljempänä mainitun 70 §:n säännöksiä ja palvelimen käyttäjä poistaa sen rangaistuksen, se rangaistus täytyy asettaa hänelle takaisin ja ilmoittaa viipymättä, että rangaistuksen syy katsotaan uusinnasta. Jos rangaistuksen antaminen oli perusteetonta jälkeenpäin katseltuna, täytyy kuljettajalta vähentää ajasta rangaistuksen suorittamiseen arvioitu aika.

Mikäli palvelimen käyttäjä poistaa omatoimisesti hänelle annetun rangaistuksen ja on ilmeistä, että hänelle annettu rangaistus oli perusteltu, on hänelle annettava astetta ankarampi rangaistus. Jos palvelimen käyttäjä sen jälkeen, kun hänet on poistettu palvelimelta palaa palvelimelle, on hänet estettävä enintään kahdeksi viikoksi.

70 § – Rangaistusten antamista koskevia rajoituksia

Läpiajorangaistusta ja pysähdysrangaistusta ei saa antaa millään radalla kisasession viimeisellä kierroksella eikä milloinkaan sellaisella radalla, missä ei voi normaalisti suorittaa varikkopysähdyksiä. Näissä tapauksissa täytyy kuljettajalle antaa 30 sekunnin aikarangaistus läpiajorangaistuksen arvoisesta rikkeestä ja 45 sekunnin aikarangaistus pysähdysrangaistuksen arvoisesta rikkeestä

Kierrosrangaistusta ei saa antaa kiihdytyskilpailuihin tarkoitetuilla radoilla eikä turnaustyyppisissä ja sprinttityyppisissä kilpailuissa.

Pisterangaistusta ei saa antaa, ellei kyseinen kilpailu ole osa sarjaa, jossa ajetaan useita kilpailuja.

Aikarangaistuksen täytyy kisasessioiden aikana olla joko 30 sekuntia tai 45 sekuntia. Kisasessioiden jälkeen aikarangaistus voidaan antaa enintään sadasosan tarkkuudella. Aika-ajosessioissa aikarangaistus voidaan antaa joko nopeimman kierroksen mitätöimisellä tai lisäämällä kuljettajan nopeimpaan aika-ajokierrokseen enintään sadasosan tarkkuudella aikaa. Tällöin kuljettajalle on viipymättä ilmoitettava rangaistuksen muoto.

Lähtörangaistus tulee antaa ennen seuraavan kisasession alkamista. Lähtörangaistusta ja varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistusta ei voida kohdistaa kuljettajaan kisasession aikana. Mikäli kisasession aikana huomataan kuljettajan syyllistyneen rikkeeseen, jonka enimmäisrangaistus on lähtörangaistus tai varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistus, on hänelle annettava sen sijaan läpiajorangaistus tai 30 sekunnin aikarangaistus.

Palvelimelta estäminen on mahdollista vain palvelimen ylläpitäjälle, palvelimen ylläpitäjän valtuuttamalle henkilölle sekä kilpailun järjestäjälle. Valvoja saa estää palvelimen käyttäjän palvelimelta vain, jos hänet on ensiksi poistettu sieltä ja hän on tullut kohtuullisessa ajassa takaisin palvelimelle eikä suostu poistumaan palvelimelta valvojan kehotuksesta huolimatta.

71 § – Palvelinta ylläpitävän henkilön vastustaminen

Jos palvelimen käyttäjä, joka saa ohjeen palvelinta ylläpitävältä henkilöltä ja joka ei ole lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen ja sanallisesti tai muutoin yrittää estää palvelinta ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle tämän lain nojalla kuuluvaa tehtävää tai muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Palvelinta ylläpitävän henkilön vastustamisesta palvelimelta poistoon tai palvelimelta estoon enintään kahdeksi viikoksi.

Tätä pykälää ei kuitenkaan sovelleta, mikäli kyseinen palvelinta ylläpitävä henkilö antaa ohjeen silloin, kun itse ajaa kisasessiossa.

72 § – Kilpailua valvovan henkilön vastustaminen

Jos palvelimen käyttäjä, joka saa kilpailun aikana ohjeen kilpailua valvovalta henkilöltä ja joka ei ole palvelimen ylläpitäjän tai palvelimen ylläpitäjän valtuuttaman henkilön antamaan ohjeen kanssa ristiriidassa ja joka ei ole lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastainen ja sanallisesti tai muutoin yrittää estää kilpailua valvovaa henkilöä suorittamasta hänelle tämän lain nojalla kuuluvaa tehtävää tai muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Kilpailua valvovan henkilön vastustamisesta läpiajorangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

Tätä pykälää voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan kilpailun aikana.

73 § – Autoslalom-radalla havaitun ohjeen laiminlyönti

Kuljettaja, joka havaitsee kilpailun aikana 4 §:n 2 momentin mukaisen ohjeen Autoslalom-radalla eikä noudata sitä, on tuomittava Autoslalom-radalla havaitun ohjeen laiminlyönnistä varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

74 § – Törkeä Autoslalom-radalla havaitun ohjeen laiminlyönti

Jos Autoslalom-radalla havaitun ohjeen laiminlyönti tehdään:
1) tarkoituksellisesti ja
2) aiheutetaan samalla vaaratilanne tai onnettomuus.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on palvelimen käyttäjä tuomittava Törkeästä Autoslalom-radalla havaitun ohjeen laiminlyönnistä pysähdysrangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

75 § – Muiden kuljettajien häiritseminen ajoradan ulkopuolella

Ajoneuvoa ajoradan ulkopuolella kuljettava kuljettaja, joka ulkopuolella ei ota huomioon muita kuljettajia ja tarpeettomasti estää tai häiritsee heitä, on tuomittava Muiden kuljettajien häiritsemisestä ajoradan ulkopuolella varoitukseen tai enintään varikon lähtöpaikalle palauttamisrangaistukseen.

76 § – Kierroksella edellä olevalle ja kierroksella ohittavalle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönti

Kuljettaja, joka 6 §:n tai 38 §:n mukaan on väistämisvelvollinen, ei anna esteetöntä kulkua, on tuomittava Kierroksella edellä olevalle ja kierroksella ohittavalle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönnistä läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

77 § – Törkeä kierroksella edellä olevalle ja kierroksella ohittavalle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönti

Jos kierroksella edellä olevalle ja kierroksella ohittavalle tarkoitetun esteettömän kulun laiminlyönti tehdään:
1) tarkoituksellisesti ja
2) aiheutetaan samalla vaaratilanne tai onnettomuus kierroksella edellä olevalle tai kierroksella ohittavalle.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on palvelimen käyttäjä tuomittava Törkeästä kierroksella edellä olevalle ja kierroksella ohittavalle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönnistä katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään kuukaudeksi.

78 § – Turva-autolle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönti

Kuljettaja, joka 7 §:n mukaan on väistämisvelvollinen, ei anna esteetöntä kulkua, on tuomittava Turva-autolle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönnistä läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

79 § – Törkeä turva-autolle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönti

Jos turva-autolle tarkoitetun esteettömän kulun laiminlyönti tehdään:
1) tarkoituksellisesti ja
2) aiheutetaan samalla vaaratilanne tai onnettomuus turva-autolle.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on palvelimen käyttäjä tuomittava Törkeästä turva-autolle tarkoitetun esteettömän kulun antamisen laiminlyönnistä katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään kuukaudeksi.

80 § – Pelastusajoneuvon väistämisvelvollisuuden laiminlyönti

Jos kuljettaja, joka kuljettaa pelastusajoneuvoa ei noudata väistämisvelvollisuuttaan, on kyseinen pelastusajoneuvon kuljettaja tuomittava Pelastusajoneuvon väistämisvelvollisuuden laiminlyönnistä varoitukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

Mikäli pelastusajoneuvon kuljettaja joudutaan lisäämään katsojiin tämän pykälän johdosta, ei hän saa liittyä radalle uudelleen ennen kuin joku muu kuljettaja on pelastettavissa.

81 § – Ajoneuvon tarpeeton kuljettaminen ajoradan ulkopuolella aika-ajojen tai kisan aikana

Jos kuljettaja, joka kuljettaa ajoneuvoa tarpeettomasti varikkoalueella tai muualla kuin ajoneuvolle tarkoitetulla tien osalla aika-ajojen tai kisan aikana, on kuljettaja tuomittava Ajoneuvon tarpeettomasta kuljettamisesta ajoradan ulkopuolella aika-ajojen tai kisan aikana varoitukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

82 § – Törkeä ajoneuvon tarpeeton kuljettaminen ajoradan ulkopuolella aika-ajojen tai kisan aikana

Jos ajoneuvon tarpeeton kuljettaminen varikkoalueella tai muualla kuin ajoneuvolle tarkoitetulla tien osalla aika-ajojen tai kisan aikana johtaa:
1) tarpeellisesti siellä olevan kuljettajan kanssa onnettomuuteen tai
2) sinne liittyvien tai sieltä poistuvien pääsyn estämiseen.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä ajoneuvon tarpeettomasta kuljettamisesta ajoradan ulkopuolella aika-ajojen tai kisan aikana katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

Mikäli toinen kuljettaja kilpailun jälkeen vaatii rangaistusta toisesta kuljettajasta tämän pykälän rikkomisesta, voidaan kyseinen kuljettaja tuomita tästä rikkomuksesta palvelimelta estoon enintään viikoksi.

83 § – Kilpailun turvallisuuden vaarantaminen

Jos kuljettaja ajovirheellään aiheuttaa vaaratilanteen tai onnettomuuden jollekin toiselle kuljettajalle, on kuljettaja tuomittava Kilpailun turvallisuuden vaarantamisesta varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

84 § – Törkeä kilpailun turvallisuuden vaarantaminen

Jos kuljettaja vaarantaa kilpailun turvallisuutta:
1) siten, että toinen kuljettaja joutuu keskeyttämään kuljettajan tekemän ajovirheen vuoksi;
2) siten, että vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen joutuu kierroksella edellä oleva, kierroksella ohittava tai turva-auton kuljettaja;
3) siten, että kuljettaja ajaa aika-ajon tai kisan aikana kohtuullisen matkan verran pidempään vastakkaiseen ajosuuntaan; tai
4) siten, että kuljettaja tarkoituksellisesti häiritsee tarpeettomasti varikkoalueen alkamiskaistalla tai päättymiskaistalla ajavia kuljettajia.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutta arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä kilpailun turvallisuuden vaarantamisesta pysähdysrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään kuukaudeksi.

85 § – Yli kahden renkaan pitäminen ajoradan ulkopuolella aika-ajoissa tai kisassa

Jos kuljettaja ajaa 9 §:n 4 momentin vastaisesti aika-ajoissa tai kisassa siten, että hänen ajoneuvossa kolme tai neljä rengasta on ajoradan ulkopuolella, on kuljettaja tuomittava Yli kahden renkaan pitämisestä ajoradan ulkopuolella aika-ajoissa tai kisassa varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

86 § – Törkeä yli kahden renkaan pitäminen ajoradan ulkopuolella aika-ajoissa tai kisassa

Jos kuljettaja aiheuttaa onnettomuuden ajoradan puolella ajavalle kuljettajalle sen vuoksi, että hänen ajoneuvossaan kolme tai neljä rengasta oli ajoradan ulkopuolella 9 §:n 4 momentin vastaisesti, on kuljettaja tuomittava Törkeästä yli kahden renkaan pitämisestä ajoradan ulkopuolella aika-ajoissa tai kisassa pysähdysrangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

87 § – Peräänajo

Joka ajaa toisen kuljettajan perään aika-ajoissa tai kisassa siten, että peräänajo olisi ollut vältettävissä kohtuullisella suorituksella, on tuomittava Peräänajosta varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

88 § – Törkeä peräänajo

Jos peräänajo suoritetaan:
1) tarkoituksellisesti; sekä
2) siten, että peräänajon kohteeksi joutuu kierroksella edellä oleva tai turva-auton kuljettaja; tai
3) peräänajon kohteeksi joutunut kuljettaja joutuu sen johdosta keskeyttämään aika-ajon tai kisan;

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä peräänajosta katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään kahdeksi viikoksi.

89 § – Huolimaton ryhmittyminen tai kääntyminen

Jos kuljettaja ryhmittyy tai kääntyy 11-12 §:n säännösten vastaisesti, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Huolimattomasta ryhmittymisestä tai kääntymisestä varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

90 § – Väistämisvelvollisuuden laiminlyönti

Jos kuljettaja tämän lain pykälien tai kilpailun sääntöjen mukaan on väistämisvelvollinen, eikä noudata hänelle määrättyä väistämisvelvollisuutta ja aiheuttaa vaaratilanteen tai onnettomuuden, on tuomittava Väistämisvelvollisuuden laiminlyönnistä läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

91 § – Törkeä väistämisvelvollisuuden laiminlyönti

Jos väistämisvelvollisuuden laiminlyönti:
1) kohdistuu kierroksella edellä olevaan, kierroksella ohittavaan tai turva-auton kuljettajaan taikka mutkassa jo olevaan kuljettajaan;
2) tehdään siten, että väistämisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta toinen kuljettaja joutuu keskeyttämään aika-ajon tai kisan;
3) tehdään siten, että kuljettaja ylittää 36 §:ssä mainitun ajoradan vaarallisesti; tai
4) tehdään tarkoituksellisesti ja on ilmeistä, että tarkoituksena on aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa muille kuljettajille.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä väistämisvelvollisuuden laiminlyönnistä palvelimelta poistoon tai estoon enintään kuukaudeksi.

92 § – Vaarallinen ohitus

Jos kuljettaja ohitettavana tai ohittajana rikkoo 15-17 §:n säännöksiä, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Vaarallisesta ohituksesta läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

93 § – Vaarallinen peruuttaminen tai kääntäminen

Jos kuljettaja peruuttaa tai kääntää 18 §:n säännösten vastaisesti, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Vaarallisesta peruuttamisesta tai kääntämisestä varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

94 § – Vaarallinen ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

Jos kuljettaja siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa 19 §:n säännösten vastaisesti, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Vaarallisesta ajoneuvon siirtämisestä sivusuunnassa varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

95 § – Muiden kuljettajien tarpeeton estäminen tai haittaaminen

Jos kuljettaja häiritsee muita kuljettajia ajamalla tarpeettoman hitaasti, estämällä heidän ohittamisyrityksiä tai muulla tavalla, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Muiden kuljettajien tarpeettomasta estämisestä tai haittaamisesta varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

96 § – Toisen laitteen käytöstä johtuvan onnettomuuden aiheuttaminen

Jos kuljettaja aiheuttaa onnettomuuden sen vuoksi, että hän käytti tarpeettomasti toista laitetta juuri ennen onnettomuuteen johtanutta tilannetta, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Toisen laitteen käytöstä johtuvan onnettomuuden aiheuttamisesta pysähdysrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään viikoksi.

97 § – Nopeusrajoituksen ylittäminen

Jos kuljettaja ajaa varikkoalueella tai muualla erikseen määritellyllä alueella suurempaa vauhtia kuin mitä on sallittu, on kuljettaja tuomittava Nopeusrajoituksen ylittämisestä läpiajorangaistukseen.

98 § – Törkeä nopeusrajoituksen ylittäminen

Jos kuljettaja ylittää nopeusrajoituksen:
1) siten, että nopeutta on vähintään 20km/h enemmän kuin mitä suurin sallittu nopeus on; tai
2) siten, että nopeusrajoituksen ylittäminen aiheuttaa onnettomuuden jollekin toiselle kuljettajalle.

On kuljettaja tuomittava Törkeästä nopeusrajoituksen ylittämisestä pysähdysrangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

99 § – Pysäyttämis- tai pysäköintikiellon noudattamatta jättäminen

Jos kuljettaja pysäyttää tai pysäköi 24-26 §:ssä mainittujen säännösten vastaisesti, on kuljettaja tuomittava Pysäyttämis- tai pysäköintikiellon noudattamatta jättämisestä varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

100 § – Törkeä pysäyttämis- tai pysäköintikiellon noudattamatta jättäminen

Jos kuljettaja pysäyttää tai pysäköi:
1) siten, että pysäyttäminen tai pysäköiminen aiheuttaa erityistä vaaraa muille kuljettajille;
2) siten, että pysäyttäminen tai pysäköiminen estää muiden kuljettajien pääsyn alueelle tai sieltä pois missä pysäyttänyt tai pysäköinyt kuljettaja on; tai
3) siten, että kuljettaja pysäköi pidemmäksi ajaksi kisassa kuin mitä on välttämätöntä.

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä pysäyttämis- tai pysäköintikiellon noudattamatta jättämisestä katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään viikoksi.

101 § – Huolimaton pysäyttäminen tai pysäköinti

Jos kuljettaja pysäyttää tai pysäköi ajoneuvonsa vastoin 27 §:n säännöksiä, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Huolimattomasta pysäyttämisestä tai pysäköinnistä varoitukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

102 § – Piittaamattomuus muita kuljettajaluokkia kohtaan

Jos kuljettaja ei piittaa muista kuljettajaluokkia ja yrittää tavalla tai toisella haitata tai estää heidän kulkua radalla, on kuljettaja tuomittava Piittaamattomuudesta muita kuljettajaluokkia kohtaan läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

103 § – Vaarallinen ajaminen varikkoalueen alkamiskaistalla

Jos kuljettaja ajaa varikkoalueen alkamiskaistalla vastoin 30 a §:n säännöksiä, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Vaarallisesta ajamisesta varikkoalueen alkamiskaistalla varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

Rangaistusta ei saa kuitenkaan antaa ennen kuin kyseinen kuljettaja on suorittanut varikkopysähdyksensä ja liittynyt varikkoalueen päättymiskaistalle.

104 § – Vaarallinen ajaminen varikkoalueen päättymiskaistalla

Jos kuljettaja ajaa varikkoalueen päättymiskaistalla vastoin 30 b §:n säännöksiä, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Vaarallisesta ajamisesta varikkoalueen päättymiskaistalla varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

Kuljettaja tuomitaan aina vähintään läpiajorangaistukseen, jos hän rikkoo 30 b §:n 2 momenttia ja aina vähintään pysähdysrangaistukseen, jos hän rikkoo 30 b §:n 3 momenttia.

105 § – Ääni-, valo- tai suuntamerkin tarpeeton antaminen

Jos kuljettaja aiheuttaa rangaistuksen toiselle kuljettajalle sen vuoksi, että hän käytti ääni-, valo- tai suuntamerkkiä tarpeettomasti taikka jos kuljettaja käyttää toistuvasti ääni-, valo- tai suuntamerkkiä tarpeettomasti, on kuljettaja tuomittava Ääni-, valo- tai suuntamerkin tarpeettomasta antamisesta läpiajorangaistukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

106 § – Valojen virheellinen käyttö

Jos kuljettaja aiheuttaa onnettomuuden sen vuoksi, että hän peitti näkyvyyttä valojen virheellisellä käytöllä, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Valojen virheellisestä käytöstä varoitukseen tai enintään läpiajorangaistukseen.

107 § – Keltaisten lippujen laiminlyönti

Jos kuljettaja ei noudata 37 §:ssä mainittuja säännöksiä ja joutuu siksi osalliseksi onnettomuuteen tai aiheuttaa onnettomuuden, on kuljettaja tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Keltaisten lippujen laiminlyönnistä varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

108 § – Poikkeussäännösten liioittelu

Kuljettaja, jolle on 39 tai 39 a §:n säännöksissä annettu oikeus poiketa tietyin ehdoin tämän lain pykälistä ja joka soveltaa liiallisesti tai tarpeettomasti poikkeussäännöksiä, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Poikkeussäännösten liioittelusta varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

7 b. luku: Rangaistukset koskien kilpailun järjestämistä ja sääntöjä

109 § – Kilpailun järjestäjän velvollisuuksien laiminlyönti

Jos kilpailun järjestäjä järjestää kilpailun, joka on 44 §:ä lukuun ottamatta tämän lain 3 luvun pykälissä mainittujen velvollisuuksien vastainen, on kilpailun järjestäjälle annettava varoitus ja pyydettävä viipymättä korjaamaan tekemänsä erhe. Pyynnön voi tehdä kuka tahansa, mutta ainoastaan palvelinta ylläpitävä henkilö voi antaa varoituksen. Mikäli kilpailun järjestäjä ei varoituksesta huolimatta korjaa virhettään tai tekee virheen jonkin toisen pykälän kanssa, on häntä rangaistava läpiajorangaistuksella tai enintään pysähdysrangaistuksella, kun kilpailun ensimmäinen kisasessio käynnistyy ja käskettävä häntä korjaamaan tekemänsä erhe. Mikäli rangaistuskaan ei tee vaikutusta kilpailun järjestäjään tai tekee jonkin virheen jo kolmannen pykälän kanssa, on kyseinen kilpailu peruutettava viipymättä ja kilpailun järjestäjä estettävä palvelimelta enintään kahdeksi viikoksi.

1 momentista huolimatta, palvelimelta ei voida estää palvelinta ylläpitävää henkilöä

110 § – Valvojan ajamisesta aika-ajoissa tai kisassa

Jos valvoja itse ajaa aika-ajoissa tai kisassa, eikä kehotuksista huolimatta suostu liittymään katsojiin, on hänet liitettävä katsojien joukkoon ja annettava hänelle varoitus. Jos valvoja liittyy uudelleen ajamaan aika-ajoja tai kisaa, on hänet estettävä palvelimelta enintään viikoksi.

111 § – Ristiriitaisen taikka lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastaisen ohjeen antaminen

Jos palvelimen ylläpitäjä, palvelimen ylläpitäjän valtuuttama henkilö, kilpailun järjestäjä tai valvoja antaa kilpailua järjestettäessä ristiriitaisen taikka lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastaisen ohjeen, ohjetta ei tarvitse noudattaa. Tällöin kyseistä ohjeen antajaa on varoitettava, ellei kyseinen henkilö ole palvelimen ylläpitäjä, palvelimen ylläpitäjälle.

Mikäli kilpailun järjestäjä tai valvoja antaa kilpailua järjestettäessä ristiriitaisen taikka lain tai Live for Speedin käyttöehtojen vastaisen ohjeen toistuvasti, on kilpailun järjestäjä tai valvoja estettävä palvelimelta enintään viikoksi ja, jos kilpailun järjestäjä joudutaan estämään palvelimelta, peruutettava kilpailu viipymättä.

112 § – Säännösten vastaisen tekoälykilpailun järjestäminen

Joka järjestää 48-51 §:n säännösten vastaisen tekoälykilpailun, on tuomittava Säännösten vastaisen tekoälykilpailun järjestämisestä palvelimelta estoon enintään kuukaudeksi. Kilpailu on myös viipymättä peruutettava.

Mikäli kilpailun järjestäjänä toimii palvelimen ylläpitäjä tai palvelimen ylläpitäjän valtuuttama henkilö, ei häntä saa estää palvelimelta, mutta hän ei saa järjestää kilpailuja kahteen viikkoon.

113 § – Tekoälykuljettajille tarkoitettujen toimenpiteiden liioittelu

Joka aiheuttaa tekoälykuljettajille sellaisia toimenpiteitä, joidenka avulla muut kuljettajat saavat epäoikeudenmukaista etua tai haittaa, on tuomittava Tekoälykuljettajille tarkoitettujen toimenpiteiden liioittelusta palvelimelta poistoon tai palvelimelta estoon enintään kahdeksi viikoksi.

114 § – Tekoälykuljettajien poikkeussäännösten liioittelu

Tekoälykuljettaja, jolle on 39, 39 a ja 53 §:n säännöksissä annettu oikeus poiketa tietyin ehdoin tämän lain pykälistä ja joka soveltaa liiallisesti tai tarpeettomasti poikkeussäännöksiä, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, Tekoälykuljettajien poikkeussäännösten liioittelusta varoitukseen tai enintään pysähdysrangaistukseen.

115 § – Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Kuljettaja, joka ei 54 tai 55 §:n säännösten vuoksi täytä ilmoitusvelvollisuuttaan eikä hänelle ole kyseisissä pykälissä annettu perusteellista vapautusta olla ilmoittamatta asiasta, on tuomittava Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä pysähdysrangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

116 § – Törkeä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnissä:
1) tavoitetaan selkeää omaa tai tallin etua, ellei hänelle ole annettu perusteellista vapautta olla ilmoittamatta asiasta; tai
2) aiheutetaan vakava turvallisuutta vaarantava tilanne kilpailussa;

Ja rikkomus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kuljettaja tuomittava Törkeästä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä palvelimelta poistoon tai palvelimelta estoon enintään kahdeksi viikoksi.

117 § – Epäoikeudenmukaisen edun hankkiminen kilpailussa

Jos kuljettaja ajaa ajoradan ulkopuolisella osalla niin, että hän saa epäoikeudenmukaista etua aika-ajoissa tai kisassa, on hänet tuomittava aika-ajoissa lähtörangaistuksella tai kisassa läpiajorangaistuksella tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistuksella.

118 § – Live for Speedin käyttöehtojen vastaisen ajoneuvon käyttäminen

Jos kuljettaja käyttää palvelimella Live for Speedin käyttöehtojen vastaista ajoneuvoa, on hänet tuomittava Live for Speedin käyttöehtojen vastaisen ajoneuvon käyttämisestä palvelimelta estoon enintään vuodeksi.

119 § – Kilpailun sääntöjen vastaisen ajoneuvon käyttäminen

Jos kuljettaja käyttää radalla sellaista ajoneuvoa, jota ei ole rajoitettu tarpeeksi kilpailun sääntöjen mukaan tai joka on muuten sääntöjen vastainen, on tuomittava Kilpailun sääntöjen vastaisen ajoneuvon käyttämisestä katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen tai palvelimelta estoon enintään viikoksi.

120 § – Sääntöjen vastainen peesaaminen

Kuljettaja, joka 57 §:n säännösten vastaisesti peesaa aika-ajoissa tai kisassa, on tuomittava Sääntöjen vastaisesta peesaamisesta aika-ajoissa lähtörangaistukseen tai kisassa läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

121 § – Tarpeeton viestittäminen

Kuljettaja, joka 58 §:n 1 momentin mukaisesti viestittää tarpeettomasti, on tuomittava Tarpeettomasta viestittämisestä läpiajorangaistukseen tai enintään palvelimelta poistoon.

122 § – Viestittämiskiellon rikkominen

Kuljettaja, joka rikkoo kilpailun sääntöihin määrättyä viestittämiskieltoa, on tuomittava Viestittämiskiellon rikkomisesta aika-ajojen aikana lähtörangaistukseen tai enintään aikarangaistukseen taikka kisan aikana läpiajorangaistukseen tai enintään katsojien joukkoon lisäämisrangaistukseen.

123 § – Liian hitaasta Internet-yhteydestä johtanut onnettomuus

Kuljettaja, joka ajaa liian hitaalla Internet-yhteydellä ja aiheuttaa siitä syystä onnettomuuden, on rangaistava vähintään yhtä astetta ankarammalla rangaistuksella kuin riittävän nopealla Internet-yhteydellä ajavan kuljettajan.

124 § – Palvelimen käyttäjän oikeuksien liioittelu ja velvollisuuksien laiminlyönti

Palvelimen käyttäjä, joka käyttää tarpeettomasti ja mielivaltaisesti hänelle määriteltyjä oikeuksia, voidaan tuomita Palvelimen käyttäjän oikeuksien liioittelusta hänelle määritettyjen oikeuksien menettämiseen.

Palvelimen käyttäjälle määritetyt oikeudet voi menettää myös sellainen palvelimen käyttäjä, joka laiminlyö velvollisuutensa. Tällöin hänet tuomitaan Palvelimen käyttäjän velvollisuuksien laiminlyönnistä.

Jos palvelimen käyttäjä menettää hänelle määritellyt oikeudet, hänelle on asetettava seuraavaksi alemman määritellyn käyttäjän oikeudet.

Tästä pykälästä huolimatta, tavallinen palvelimen käyttäjä ei voi menettää omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan palvelimella.

125 § – Vastalauseen jättämisoikeuden väärinkäyttö

Jos kuljettaja jättää kilpailussa vastalauseen 67 §:n vastaisesti tai on ilmeistä, että hän jättää sen selkeästi kateusmielessä, on hänet tuomittava Vastalauseen jättämisoikeuden väärinkäytöstä palvelimelta estoon enintään kuukaudeksi.

8. luku: Voimaantulo

126 § – Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Ennen tämän lain voimaantuloa Sport Racing Team Finlandin palvelimella on edelleen voimassa Sport Racing Team Finlandin keskustelualueen Kilometrisarjan alueessa mainitut säännöt.

Tällä lailla kumotaan 23 päivänä huhtikuuta 2014 Sport Racing Team Finlandin keskustelualueella annettu sääntökirja.

Huolimatta 3 momentin säännöksistä, mikäli jonkin sarjan kilpailuissa on tarkoitus ajaa sellaisia kilpailuja, jotka ajettiin alun perin ennen tämän lain voimaantuloa, voidaan niissä kilpailuissa olla soveltamatta tätä lakia ja käyttää 3 momentissa mainittua sääntökirjaa niiden kisojen sääntökirjana.